• Art. 135. - Przepisy dos...
  31.05.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 135. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
2.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2;
2)
wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
4.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
informację o miejscu prowadzenia szkoły;
5)
zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:
a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych;
6)
zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
7)
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
5.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–6:
1)
dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2)
przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
6.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 7, przedkłada się odpowiednio w terminie do:
1)
dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018;
2)
dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.
7.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o:
1)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.;
2)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
8.
Niepublicznym ośmioletnim szkołom podstawowym utworzonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 przysługują uprawnienia szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie przepisów art. 176 uprawnienia niepublicznej szkoły artystycznej ustawy – Prawo oświatowe.
9.
Przepisu art. 82 uchylony ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.
Art. 135. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...