• Ustawa o zdrowiu publiczn...
  04.12.2020

Ustawa o zdrowiu publicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2020

Dz.U.2019.0.2371 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego.
1a.
Ustawa określa także zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1 pkt 1, oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.
2.
Przez zdrowie publiczne rozumie się zadania określone w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
1)
monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2)
edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3)
promocję zdrowia;
4)
profilaktykę chorób;
5)
działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
6)
analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
7)
inicjowanie i prowadzenie:
a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
8)
rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
9)
ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
10)
działania w obszarze aktywności fizycznej.
1.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizują, współdziałając ze sobą, organy administracji rządowej, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170), państwowe jednostki organizacyjne, w tym agencje wykonawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia.
2.
W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).
3.
W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego pkt 1, samorząd gminy oraz samorząd powiatu mogą współpracować z samorządem województwa.
4.
W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego pkt 6, samorząd województwa współpracuje z wojewodą.
5.
Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmujące finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 48d dofinansowanie przez Fundusz programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego tej ustawy.

Rozdział 2. Koordynacja i opiniowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

1.
Zadania wynikające z ustawy koordynuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie koordynacji zadań z zakresu zdrowia publicznego należy:
1)
przygotowanie projektu Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 Narodowy Program Zdrowia ust. 1;
2)
monitorowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego;
3)
zapewnianie spójności zadań realizowanych przez organy i podmioty, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego;
4)
sygnalizowanie właściwym organom i podmiotom, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, potrzeby podjęcia określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego;
5)
gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i rozpowszechnienia czynników ryzyka oraz udostępnianie tych informacji w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dotyczą;
6)
analizowanie informacji, o których mowa w art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach;
7)
sporządzanie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych lub podjętych w danym roku, wraz z ich ewaluacją.
3.
Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 6, minister właściwy do spraw zdrowia może powoływać zespoły robocze składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego. Działalność zespołów jest finansowana z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Rada Ministrów może, na podstawie art. 10 pełnomocnik Rządu ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), ustanowić Pełnomocnika Rządu do spraw zdrowia publicznego. Pełnomocnik, w zakresie określonym w przepisach o jego ustanowieniu, realizuje zadania ministra właściwego do spraw zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wynikające z ustawy.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia współdziała z organami władzy publicznej, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, jednostkami właściwymi w sprawach przeciwdziałania uzależnieniom, Instytutem Medycyny Wsi, Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego ust. 2.
2.
Organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym do bezpłatnego udostępniania mu informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują, niezbędnych do realizacji jego zadań, w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Dane są udostępniane w postaci zbiorów danych jednostkowych uniemożliwiających identyfikację osób, których dotyczą.
1.
Tworzy się Radę do spraw Zdrowia Publicznego, zwaną dalej „Radą”, pełniącą funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Do zadań Rady należy:
1)
opiniowanie projektu Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 Narodowy Program Zdrowia ust. 1, i ewaluacja wdrażania tego programu;
2)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji nowych zadań służących realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 Narodowy Program Zdrowia ust. 1;
3)
wykonywanie innych zadań opiniodawczo-doradczych w zakresie zdrowia publicznego powierzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.
Obsługę Rady zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
1.
Rada składa się z:
1)
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przedstawicieli każdego z ministrów kierujących działami administracji rządowej;
3)
konsultantów krajowych w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa;
4)
nie więcej niż czterech przedstawicieli wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
5)
przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia;
6)
przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
7)
przedstawiciela Instytutu Żywności i Żywienia;
8)
przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego;
9)
(uchylony)
10)
przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego;
11)
przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
12)
przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej;
13)
przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej;
14)
przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
15)
nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców;
16)
przedstawiciela organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego.
2.
Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zdrowia:
1)
na wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–14, z wyjątkiem członka powoływanego z własnej inicjatywy;
2)
spośród osób zgłoszonych, w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania Rady lub zmian w jej składzie, przez organizacje lub podmioty określone w ust. 1 pkt 15 i 16.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–16. W przypadku odwołania członka Rady z własnej inicjatywy minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ, organizację lub podmiot.
4.
Przewodniczącego Rady wyznacza minister właściwy do spraw zdrowia.
5.
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
6.
W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
7.
W celu realizacji zadań określonych w art. 6 Rada do spraw Zdrowia Publicznego ust. 2 Rada może tworzyć zespoły robocze.
8.
W skład zespołów, o których mowa w ust. 7, mogą wchodzić osoby niebędące członkami Rady.
9.
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
1.
Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w art. 7 skład Rady ust. 6 i 8, w związku z wykonywanymi czynnościami przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
2.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. W przypadku skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od ministra właściwego do spraw zdrowia rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości przewidzianej w zaświadczeniu, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
3.
Zwrot kosztów przejazdu oraz rekompensata, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział 3. Narodowy Program Zdrowia i Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia

1.
Narodowy Program Zdrowia, zwany dalej „NPZ”, jest dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego ust. 2.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:
1)
cel strategiczny NPZ ukierunkowany na wydłużenie życia w zdrowiu ludności Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,
2)
cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia zdrowia,
3)
zadania służące realizacji celów operacyjnych,
4)
podmioty odpowiedzialne za realizację zadań,
5)
realizatorów zadań,
6)
tryb i wysokość finansowania zadań,
7)
wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ
– mając na uwadze stan zdrowia społeczeństwa, skalę występowania czynników ryzyka zdrowotnego i czynników o działaniu ochronnym dla zdrowia oraz efektywność i skuteczność zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia.
3.
NPZ sporządza się na okres nie krótszy niż 5 lat.
4.
Na realizację zadań określonych w NPZ jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego ust. 2, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.
1.
Tworzy się Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, zwany dalej „Komitetem”. Do zadań Komitetu należy bieżąca koordynacja działań i rozwiązywanie problemów związanych z realizacją NPZ.
2.
Komitet składa się z przedstawicieli ministrów wskazanych w NPZ jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w nim określonych, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, oraz z ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.
Członków Komitetu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek właściwych ministrów.
4.
Przewodniczącym Komitetu jest minister właściwy do spraw zdrowia.
5.
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu.
6.
Członkowie Komitetu odpowiadają za wdrażanie zadań NPZ w zakresie właściwym dla reprezentowanego ministra.
7.
Obsługę Komitetu zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia.
8.
Członkom Komitetu, w związku z wykonywanymi czynnościami, nie przysługuje wynagrodzenie.
9.
Koszty funkcjonowania Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
10.
Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin pracy Komitetu uchwalony przez Komitet.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia może zgłaszać do Prezesa Rady Ministrów wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu spraw wskazanych w NPZ.
2.
Podmiot wskazany jako odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu spraw wskazanych w NPZ, dla osiągnięcia celów określonych w tym programie, jest obowiązany współdziałać z ministrem właściwym do spraw zdrowia.
1.
Organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
3.
Wojewoda weryfikuje informację, o której mowa w ust. 2, pod względem:
1)
spełniania wymagań, o których mowa w ust. 7;
2)
zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w NPZ.
4.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 3, wojewoda występuje do jednostki samorządu terytorialnego o jej uzupełnienie lub dostosowanie do wymagań, o których mowa w ust. 7.
5.
Wojewoda na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, przygotowuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6.
Informację zbiorczą oraz opinię, o których mowa w ust. 5, wojewoda, wraz z informacjami o zadaniach zrealizowanych przez niego w okresie objętym sprawozdaniem, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 30 września każdego roku.
7.
Informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, zawierają:
1)
określenie odpowiednio organu sporządzającego informację lub ją przekazującego;
2)
wskazanie realizowanego celu operacyjnego NPZ dla podjętych lub zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego, jeżeli dotyczy;
3)
opis zadań z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku;
4)
wskazanie źródeł i wysokości finansowania zadań zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku;
5)
inne informacje uznane przez dany organ za istotne w zakresie zadań podjętych w ubiegłym roku.
8.
Na podstawie informacji oraz opinii, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, minister właściwy do spraw zdrowia sporządza, co dwa lata, informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, o której mowa w art. 4 koordynacja zadań z zakresu zdrowia publicznego ust. 2 pkt 7, zawierającą ocenę zgodności zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje informację Radzie Ministrów do dnia 30 listopada roku następującego po ostatnim roku objętym informacją.
9.
W przypadku stwierdzenia niezgodności zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej wojewoda przekazuje swoją opinię w tym zakresie organowi stanowiącemu danej jednostki.
10.
Rada Ministrów przekazuje Sejmowi informację, o której mowa w ust. 8, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia jej przez Radę Ministrów.
11.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wzór dokumentu zawierającego taką informację, uwzględniając możliwość sprawnego przeprowadzenia analizy uzyskanych informacji i ich przetworzenia w celu sporządzenia informacji, o której mowa w ust. 5.

Rozdział 4. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zadania z zakresu zdrowia publicznego są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji:
1)
ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze środków państwowych funduszy celowych;
2)
realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego:
a) innych ministrów lub centralnych organów administracji rządowej, w tym ze środków państwowych funduszy celowych,
b) agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia;
3)
jednostek samorządu terytorialnego.
1.
Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpowiedniego dysponenta środków, o których mowa w art. 13 finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta.
2.
Dysponent środków, o których mowa w art. 13 finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, nie ogłasza konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania oraz wskazano, że powierzenie jego realizacji następuje na wniosek tego podmiotu składany do odpowiedniego dysponenta środków.
3.
Na realizację powierzonego zadania w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiedni dysponent przekazuje środki na podstawie umowy zawartej z realizatorem zadania.
4.
Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.
Przepisów ustawy nie stosuje się do trybu powierzania realizacji zadań finansowanych ze środków państwowych funduszy celowych.
1.
W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:
1)
zadanie będące przedmiotem konkursu ofert;
2)
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;
3)
terminy i warunki realizacji zadania;
4)
kryteria oceny ofert;
5)
miejsce i termin składania ofert;
6)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert;
7)
termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;
8)
sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert;
9)
poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków;
10)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
11)
informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
12)
sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 10.
2.
Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:
1)
opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;
2)
sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.
3.
Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty, zgodnie z którym realizator zadania składa ofertę.
4.
Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu ogłaszającego konkurs oraz w jego siedzibie.
5.
Oferta złożona w konkursie ofert zawiera:
1)
szczegółowy sposób realizacji zadania;
2)
termin i miejsce realizacji zadania;
3)
harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;
4)
informację o wysokości wnioskowanych środków;
5)
informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;
6)
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
7)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;
8)
informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.
6.
Do oferty dołącza się:
1)
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)
oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)
oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)
oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Wniosek, o którym mowa w art. 14 powierzenie realizacji zadań ust. 2, zawiera informacje, o których mowa w art. 15 konkurs ofert na realizację zadań ust. 5 pkt 1–5 i 8. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 15 konkurs ofert na realizację zadań ust. 6.
1.
Realizatorzy zadań, z którymi została zawarta umowa, o której mowa w art. 14 powierzenie realizacji zadań ust. 3, są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
2.
Odpowiedni dysponent środków nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienia zasad, o których mowa w art. 44 zasady ponoszenia wydatków publicznych ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).
3.
Dysponentowi środków przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w siedzibie realizatora zadań, który otrzymał środki, oraz odbierania w ramach przeprowadzanej kontroli oświadczeń.
4.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 15 konkurs ofert na realizację zadań ust. 6 pkt 2–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5.
Do środków przekazywanych na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 14 powierzenie realizacji zadań ust. 3, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące dotacji.
Nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ przeznacza się na zadania z zakresu:
1)
monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa;
2)
identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa;
3)
identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
4)
inicjowania i prowadzenia badań naukowych:
a) zmierzających do oceny związku między potencjalnymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami ryzyka a stanem zdrowia ludności,
b) dotyczących oceny skuteczności i efektywności działań z zakresu zdrowia publicznego, obejmujących testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ.

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1375) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 i 1201) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Wojewoda po raz pierwszy dołącza opinię dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do:
1)
informacji zbiorczej, o której mowa w art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach ust. 5, za 2017 r.;
2)
wniosku, o którym mowa w art. 48d dofinansowanie przez Fundusz programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ust. 2 ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składanego w 2017 r.
1.
Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań dotyczących realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Na 2016 r. następujące programy:
1)
wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa w art. 4 działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2)
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art. 9 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii ust. 1 oraz art. 10 przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy ust. 2 ustawy zmienianej w art. 23 zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
– są uchwalane i realizowane na dotychczasowych zasadach.
2.
Działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są realizowane na dotychczasowych zasadach.
1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
2)
2017 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
3)
2018 – 40,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
4)
2019 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
5)
2020 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
6)
2021 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
7)
2022 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
8)
2023 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
9)
2024 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
10)
2025 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów.
2.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70 mln zł;
2)
2017 – 60 mln zł;
3)
2018 – 100 mln zł;
4)
2019 – 60 mln zł;
5)
2020 – 147,75 mln zł;
6)
2021 – 177 mln zł;
7)
2022 – 177 mln zł;
8)
2023 – 177 mln zł;
9)
2024 – 177 mln zł;
10)
2025 – 177 mln zł.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. W pierwszej kolejności ogranicza się wydatki na zadania, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego pkt 1, 5, 7 i 8.
4.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw zdrowia, a organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, są odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie.
5.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, umożliwiających monitorowanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie umożliwiającym wdrożenie mechanizmu korygującego.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 4 koordynacja zadań z zakresu zdrowia publicznego ust. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.;
2)
art. 9 Narodowy Program Zdrowia, art. 19 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pkt 1, 3, 4 i 6, art. 20 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, art. 23 zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 25 zmiana ustawy o grach hazardowych pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3)
art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach i art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
4)
art. 21 zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.11.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1916]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...