• Ustawa o wspieraniu termo...
  12.07.2020

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2020

Dz.U.2020.0.22 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozdział 2. Premia termomodernizacyjna

1.
Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1)
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,
b) (uchylona)
c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub
2)
zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 lit. b - co najmniej o 25 %, lub
3)
zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 lit. c - co najmniej o 20 %, lub
4)
zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
2.
Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Kredyt, o którym mowa w art. 3 podstawa premii termomodernizacyjnej ust. 1, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanych dalej „środkami publicznymi”.
1.
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
2.
W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:
1)
1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
2)
6 kW – w przypadku pozostałych budynków
– wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.
3.
W przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
1.
Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
1)
sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych;
2)
zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
3)
przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
2.
Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
3.
Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa premię termomodernizacyjną.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...