• Art. 22c. - Czynności mi...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 22c. termomoderniz.


Czynności ministra po zawarciu porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki:
1)
przekazuje BGK jeden egzemplarz porozumienia;
2)
występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, w terminach w nim określonych.
2.
BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
niewykorzystane w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1,
2)
zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f obowiązek zwrotu gminie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego ust. 1, 3 i 6,
3)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
4)
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie określonym w art. 169 dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że środki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają zwrotowi bez odsetek.
4.
Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5.
Do udzielania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące dotacji udzielanych z budżetu państwa.
6.
Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw gospodarki i BGK w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu określa odrębne porozumienie.
7.
Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, stanowią dochody gminy, w rozumieniu art. 3 dochody jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245).
8.
Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia przekazywanie środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.
Art. 22c. Czynności ministra po zawarciu porozumienia w s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...