• Art. 22b. - Porozumienie...
  22.02.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 22b. termomoderniz.


Porozumienie w sprawie współfinansowania ze środków Funduszu przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1b;
2)
szacowaną liczbę beneficjentów objętych porozumieniem;
3)
szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
4)
łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu,
b) kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5)
numer rachunku bankowego gminy;
6)
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia;
7)
harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji porozumienia;
8)
termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia;
9)
sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wykonywanych na podstawie porozumienia albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10)
numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11)
tryb kontroli realizacji porozumienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
12)
zakres, formę i terminy przedkładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13)
zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14)
datę zakończenia realizacji porozumienia, nie dłuższą jednak niż 3 lata od daty zawarcia porozumienia.
2.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...