• Art. 11b. - Gminny progr...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 11b. termomoderniz.


Gminny program niskoemisyjny

1.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w gminie, w szczególności przez realizację przez gminę przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”, może zostać ustanowiony gminny program niskoemisyjny.
2.
Gminny program niskoemisyjny ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, jest aktem prawa miejscowego.
4.
Gminny program niskoemisyjny jest zgodny z:
1)
planem gospodarki niskoemisyjnej, o ile został uchwalony przez radę gminy;
2)
planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, o ile został uchwalony przez radę gminy;
3)
programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 uchwała w sprawie programu ochrony powietrza ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), o ile został uchwalony przez sejmik województwa.
5.
Gminny program niskoemisyjny określa w szczególności:
1)
szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;
2)
szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których planowane jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w zakresie, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1b lit. c;
3)
szacowaną liczbę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;
4)
szacowaną liczbę budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;
5)
opis dotychczasowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w gminie, w szczególności w okresie 5 lat przed dniem przyjęcia gminnego programu niskoemisyjnego, oraz wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych przez gminę na ten cel, w tym w związku z realizacją programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 uchwała w sprawie programu ochrony powietrza ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
6)
opis planowanych działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza w gminie, zgodnych z programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 uchwała w sprawie programu ochrony powietrza ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uwzględniający w szczególności:
a) planowane:
– rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych,
– przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, niebędące przedsięwzięciami niskoemisyjnymi,
b) obszar, na którym będą realizowane przedsięwzięcia lub przyłączenia, o których mowa w lit. a,
c) proponowane instrumenty wsparcia dla mieszkańców gminy,
d) działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne.
6.
Projekt gminnego programu niskoemisyjnego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta).
7.
Projekt gminnego programu niskoemisyjnego podlega zaopiniowaniu przez:
1)
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
2)
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego,
3)
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła
– wykonujących działalność gospodarczą odpowiednio w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych, na obszarze, na którym jest planowana realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych.
8.
Podmiot, o którym mowa w ust. 7, przedstawia opinię do projektu gminnego programu niskoemisyjnego w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do projektu gminnego programu niskoemisyjnego.
9.
W przypadku nieuwzględnienia opinii, o której mowa w ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia stanowisko w sprawie podmiotowi, o którym mowa w ust. 7.
10.
Gmina prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące przedsięwzięć niskoemisyjnych.
Art. 11b. Gminny program niskoemisyjny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...