• Ustawa o wojewodzie i adm...
  19.01.2021

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2021

Dz.U.2019.0.1464 t.j. - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rozdział 7. Przepisy zmieniające

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. poz. 2027, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. poz. 287, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.): (zmianę pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118, z późn. zm.) : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. poz. 449) : (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1577, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. poz. 874, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, poz. 1505 i poz. 1570 oraz z 2009 r. poz. 97): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. poz. 1694, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. poz. 1568, z późn. zm.): (zmianę pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. poz. 849 i poz. 1505 oraz z 2009 r. poz. 106): (zmianę pominięte).
W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. poz. 141 i poz. 550): (zmianę pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...