• Ustawa o wojewodzie i adm...
  07.07.2020

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2019.0.1464 t.j. - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rozdział 5. Niezespolona administracja rządowa

1.
Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:
1)
szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
2)
dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
3)
(uchylony)
4)
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
5)
dyrektorzy okręgowych urzędów miar;
6)
dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
7)
(uchylony)
8)
dyrektorzy urzędów morskich;
9)
dyrektorzy urzędów statystycznych;
10)
dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11)
graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12)
komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
13)
(uchylony)
14)
państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15)
regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
2.
Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 3
Ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa.
1.
Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.
2.
W przypadku gdy obszar działalności organu przekracza obszar jednego województwa, informację, o której mowa w ust. 1, składa się wszystkim właściwym wojewodom.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...