• Ustawa o wojewodzie i adm...
  07.07.2020

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2019.0.1464 t.j. - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rozdział 4. Rządowa administracja zespolona w województwie

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
1)
kieruje nią i koordynuje jej działalność;
2)
kontroluje jej działalność;
3)
zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4)
ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy.
1.
Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
2.
Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego.
3.
Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.
4.
Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.
W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...