• Ustawa o usługach detekty...
  20.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, udzielone przed dniem l stycznia 2001 r., które na podstawie art. 96 , ust. 2 pkt 2 lit. b w związku z ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1178, z 2000 r. poz. 958 i poz. 1193, z 2001 r. poz. 509 poz. 679 poz. 1115 i poz. 1643 oraz z 2002 r. poz. 2, poz. 995 i poz. 1112) stały się zezwoleniami, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszej ustawie, podlegają wymianie na zezwolenia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., a po upływie tego terminu tracą moc.
2.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć organowi zezwalającemu wniosek o wymianę zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.
3.
Do wniosku o wymianę zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 forma prowadzenia rejestru działalności detektywistycznej dotyczące wydania zezwolenia.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Postępowania wszczęte w sprawach wydania zezwoleń i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają umorzeniu.
Osoby wykonujące czynności detektywa przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane uzyskać licencję w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. a w przypadku nieuzyskania licencji do tego dnia zaprzestać wykonywania tych czynności.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

----------
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...