• Ustawa o usługach detekty...
  18.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozdział 4. Wymagania kwalifikacyjne detektywów

1.
O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1)
posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
ukończyła 21 lat;
3)
posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
4)
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5)
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)
nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
8)
posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
9)
posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
10)
legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2.
Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.
3.
(uchylony)
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia detektywa, prawidłowego wykonywania usług detektywistycznych i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Stołeczny Policji.
2.
Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.
3.
Za wydanie licencji pobiera się opłatę.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególności termin wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata powinna zapewniać pokrycie kosztów związanych z wydaniem licencji.
1.
Licencja zawiera:
1)
imię i nazwisko posiadacza;
2)
fotografię posiadacza;
3)
numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji oraz tryb jej wydawania, uwzględniając wymiary i elementy graficzne wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie jej wydania.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 wymagania wobec kandydata na detektywa, ust. 1.
2.
Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:
1)
przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 wymagania wobec kandydata na detektywa, ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;
2)
wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
2.
Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
3.
Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.
Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe mają obowiązek powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania detektywa o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.
1.
Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Stołeczny Policji, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa w art. 40 rejestr detektywów ust. 1, o wydaniu licencji detektywa.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane określone w art. 40 rejestr detektywów ust. 2 pkt 1-3.
3.
Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w art. 37 przesłanki odmowy wydania, cofnięcia lub zatrzymania licencji detektywa ust. 2 albo w art. 38 przesłanki zawieszenia praw z licencji ust. 1 albo 2, jest obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów.
2.
Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
adres zamieszkania;
3)
numer licencji i datę jej wydania;
4)
datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.
3.
Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
1)
lekarskie,o którym mowa w art. 29 wymagania wobec kandydata na detektywa, ust.1pkt 9,
2)
lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w art. 41 obowiązek poddawania się okresowym badaniom lekarskim przez detektywa- nie stosuje się przepisów art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, § 1 i 2 Kodeksu pracy.
Przypisy: 1
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;
2)
kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 wymagania wobec kandydata na detektywa, ust. 1 pkt 9;
3)
warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...