• Ustawa o usługach detekty...
  18.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozdział 3. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli:
1)
posiada licencję:
a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
2)
nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4)
zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji – numer licencji:
a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
5)
adres stałego miejsca wykonywania działalności.
2.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.”.
3.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a świadczenie usług przez przedsiębiorcę z innego niż RP państwa UE, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
2)
dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
3)
wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
4)
informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
5)
informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.
Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych oraz wzór zgłoszenia zakończenia czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2.
Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.
2.
Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
3.
Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne dokumenty.
4.
Organ prowadzący rejestr zamieszcza w sieci teleinformatycznej informacje zawierające firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wpisanego do rejestru.
5.
Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1)
data wniosku o wpis do rejestru;
2)
firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
3)
dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 wymagania co do wykonywania działalności pkt 1, oraz numer licencji;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
5)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6)
adres stałego miejsca wykonywania działalności;
7)
data dokonania wpisu do rejestru;
8)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
2.
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
1.
Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:
1)
przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 16 wpis do rejestru działalności detektywistycznej ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie;
3)
stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
1.
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19b decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru ust. 1.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 19a termin dokonania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej ust. 2.
Organ prowadzący rejestr wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:
1)
(uchylony)
2)
zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
3)
prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów;
4)
przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także sprawozdanie kończące postępowanie w sprawie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, będący osobą fizyczną, jest obowiązany zachować w tajemnicy źródło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
2.
W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebędącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przedsiębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą,
o której mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
3.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwolnieni z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, zawierające w szczególności:
1)
datę zawarcia umowy;
2)
opis przedmiotu umowy;
3)
określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4)
opis stanu faktycznego;
5)
datę zakończenia czynności w sprawie.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.
3.
W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1 pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Przypisy: 1
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 kierowanie się etyką zawodową, lojalnością przez detektywa, oraz art. 11 obowiązki przy wykonywaniu usług detektywistycznych,
Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.
3.
Wykonywanie działalności regulowanej podlega kontroli organu prowadzącego rejestr w zakresie:
1)
przestrzegania warunków wykonywania działalności;
2)
obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.
4.
Osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do przeprowadzania kontroli są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
5.
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres;
2)
imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Organ prowadzący rejestr, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie.
Organ prowadzący rejestr, w przypadku posiadania informacji o możliwych nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz przekazania dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Organ prowadzący rejestr może zwracać się do sądów, prokuratury, Policji oraz innych organów administracji publicznej o przekazanie informacji, materiałów i danych będących w ich posiadaniu, istotnych dla prowadzonego postępowania administracyjnego lub postępowania wyjaśniającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...