• Ustawa o usługach detekty...
  20.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozdział 2. Prawa i obowiązki detektywa

Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.
Porównania: 1 Przypisy: 4
O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.
Orzeczenia: 1
Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.
Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, jest obowiązany:
1)
przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej;
2)
zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej "rejestrem detektywów", o zmianie danych, o których mowa w art. 40 rejestr detektywów ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.
1.
Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
2.
Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
3.
Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, obejmujące:
1)
opis stanu faktycznego;
2)
datę rozpoczęcia czynności;
3)
określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4)
datę zakończenia czynności.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...