• Ustawa o systemie ubezpie...
  27.02.2021

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2021

Dz.U.2020.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozdział 6. Fundusz Rezerwy Demograficznej

1.
Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.
2.
FRD zasilany jest:
1)
ze środków, o których mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 4;
2)
z przekazywanych środków ze zbycia akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto w danym roku, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181).
3)
z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej ust. 2 i art. 65 powierzenie zarządzania środkami FRD ust. 2 i 4;
4)
z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a niestanowiących przychodów FUS i Zakładu;
4a)
aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717);
5)
z innych źródeł.
Porównania: 1
1.
Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1)
uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 55 fundusze w FUS ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 uruchomienie środków FRD ust. 1;
2)
nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS;
3)
(uchylony)
4)
nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów i kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), zwrotną w terminie określonym w umowie pożyczki.
2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.
2a.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.
2b.
Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli ustawa budżetowa na dany rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
2c.
Zarząd Zakładu uruchamia środki FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do wysokości ujętej w planie finansowym FUS.
3.
Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
FRD posiada osobowość prawną.
2.
Statut FRD nadaje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia.
3.
Organem FRD jest Zakład.
4.
Środkami FRD dysponuje Zakład, z zastrzeżeniem art. 59 wykorzystywanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej i art. 64 zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej.
5.
Zakład reprezentuje FRD w sposób określony dla reprezentacji Zakładu w jego statucie.
6.
Siedzibą FRD jest siedziba Zakładu.
7.
Nazwa FRD jest prawnie chroniona.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.
2.
Podstawą prognozy, o której mowa w ust. 1, są w szczególności założenia dotyczące sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza założenia dotyczące płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości zarobków, migracji, inflacji, stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz wskaźniki waloryzacji składek i świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych.
3.
Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przez Zarząd Zakładu.
4.
Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia 30 czerwca, wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje Rada Nadzorcza Zakładu.
5.
Prognoza publikowana jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym. Zakres publikacji określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia.
Porównania: 1
FRD nie może zaciągać pożyczek lub kredytów. Budżet państwa gwarantuje wypłatę świadczeń emerytalnych z FUS.
Porównania: 1
1.
FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności.
2.
Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach skarbowych oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.
3.
(uchylony)
4.
Środki pochodzące z wykupu aktywów, o których mowa w art. 58 Fundusz Rezerwy Demograficznej ust. 2 pkt 4a, oraz przychody uzyskane od tych aktywów zwiększają aktywa FRD.
Porównania: 1
1.
Po zgromadzeniu przez FRD środków wyższych niż 250 000 tys. zł zarządzanie środkami FRD może być powierzone przez Zakład uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na zasadach określonych w ustawie i umowie o zarządzaniu.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w zarządzanie więcej niż:
1)
40 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1 000 000 tys. zł;
2)
25 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1 000 000 tys. zł, a nie przekracza 2 000 000 tys. zł;
3)
15 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2 000 000 tys. zł.
2.
Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD tylko w kraju i wyłącznie w:
1)
bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu Państwa;
2)
papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne Warszawa;
3)
dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;
4)
akcjach i obligacjach zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89);
5)
obligacjach emitowanych przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).
6)
(uchylony)
3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie;
2)
dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD;
3)
(uchylony)
4)
szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 wykorzystywanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej ust. 3, z uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty zarządzania środkami FRD.
3a.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może określić, w drodze rozporządzenia, inne formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i rentowności lokat.
4.
Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych w trybie, zgodnie z art. 64 zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej ust. 1, jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i faktycznie realizowana nie jest sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...