• Ustawa o systemie ubezpie...
  27.02.2021

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2021

Dz.U.2020.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozdział 5. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

1.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
2.
Dysponentem FUS jest Zakład.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Przychody FUS pochodzą:
1)
ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
1a)
ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
1b)
z wpłat, o których mowa w art. 111c przekazanie środków z otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS w związku z wiekiem emerytalnym członka ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
2)
(uchylony)
3)
z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych;
4)
z oprocentowania rachunku bankowego FUS;
4a)
z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95);
4b)
z wpłat, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
5)
z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS;
6)
ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami;
7)
z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 dodatkowa opłata za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości ust. 1a, i z opłaty prolongacyjnej;
8)
z dotacji z budżetu państwa;
9)
ze środków FRD, o których mowa w art. 59 wykorzystywanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej;
10)
z innych tytułów.
2.
Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do przychodów FUS w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.
3.
(uchylony)
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek bankowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, w terminie 3 dni po przedstawieniu przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i wysokości składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki.
2.
Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.
3.
Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać kredyty.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:
1)
wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego;
2)
wydatki na prewencję rentową;
3)
spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS;
4)
odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
5)
należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych ust. 2;
6)
wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ust. 1 pkt 3;
7)
(uchylony)
8)
odpis stanowiący przychód Zakładu, o którym mowa w art. 76 przychody ZUS ust. 1 pkt 1;
9)
wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych;
10)
emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:
1)
emerytalny, z którego są finansowane wypłaty emerytur i wydatki, o których mowa w art. 54 przeznaczenie środków zgromadzonych w FUS pkt 9 i 10;
2)
rentowy, z którego są finansowane:
a) wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych,
b) wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., które nie mają okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
c) wypłaty zasiłków pogrzebowych,
d) świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu państwa, a także
e) wydatki na prewencję rentową;
3)
chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach;
4)
wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach, a także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach;
5)
rezerwowy tworzony dla ubezpieczeń rentowych, chorobowego i wypadkowego.
2.
Dla funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, nie prowadzi się odrębnych rachunków bankowych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Fundusz rezerwowy tworzy się:
1)
ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku bankowym FUS pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku;
2)
z odsetek od ulokowanych środków funduszu rezerwowego.
2.
Środki funduszu rezerwowego mogą być wykorzystane na uzupełnienie niedoborów funduszu rentowego, chorobowego lub wypadkowego.
3.
Środki funduszu rezerwowego mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
4.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków FUS, mając na względzie efektywność zarządzania i bezpieczeństwo środków.
Porównania: 1
W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową w wysokości do 0,4 % wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie finansowym FUS na dany rok budżetowy.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...