• Ustawa o systemie ubezpie...
  27.02.2021

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2021

Dz.U.2020.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozdział 11. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

1.
Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:
1)
(utracił moc)
1a)
nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
2)
nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
3)
udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
4)
nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
5)
nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
6)
nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
6a)
(uchylony)
7)
nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek ust. 1 i 2,
podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
2.
(utracił moc)
3.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...