• Ustawa o systemie ubezpie...
  27.02.2021

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2021

Dz.U.2020.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozdział 10. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

1.
Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.
2.
Kontrola może obejmować w szczególności:
1)
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2)
prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3)
ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
4)
prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
5)
wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
6)
dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:
1)
badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;
1a)
dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek;
2)
zabezpieczać zebrane dowody;
3)
żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego;
4)
legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
5)
przesłuchiwać świadków;
6)
przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.
2.
Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Płatnicy składek są zobowiązani:
1)
udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;
1a)
udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek;
2)
sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu;
3)
zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz
inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;
4)
udzielać wyjaśnień kontrolującemu;
5)
przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.
2.
Czynności określonych w ust. 1 płatnik składek jest obowiązany dokonać nieodpłatnie.
3.
W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Inspektor kontroli Zakładu wszczyna kontrolę u płatnika składek po okazaniu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
1a.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
wskazanie podstawy prawnej;
2)
oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu;
3)
datę i miejsce wystawienia;
4)
imię i nazwisko inspektora kontroli Zakładu oraz numer jego legitymacji służbowej;
5)
oznaczenie kontrolowanego płatnika składek;
6)
wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
7)
zakres przedmiotowy kontroli;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek.
2.
Datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia kontrolowanemu płatnikowi składek upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3.
W przypadku nieobecności płatnika składek kontrola może być wszczęta po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek. Z czynności tych sporządza się protokół i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek.
4.
Obecny w czasie kontroli płatnik składek, a także osoba przez niego wskazana, mają prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.
5.
Płatnik składek powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub oględzin, w sposób umożliwiający mu udział w przeprowadzaniu tego dowodu, nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności.
6.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe podjęcie czynności, a płatnik jest nieobecny. Fakt nieobecności płatnika odnotowuje się w protokole przeprowadzonej kontroli.
Porównania: 1
1.
Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w miejscach prowadzenia przez niego działalności, a także w miejscu prowadzenia działalności przez osoby trzecie w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów.
2.
Inspektor kontroli Zakładu jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie siedziby płatnika oraz miejsc prowadzenia przez niego działalności, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 89 rozpoczęcie kontroli - tryb ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym regulaminie określonym przez płatnika składek.
3.
Inspektor kontroli Zakładu podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym na terenie, gdzie wykonuje czynności kontrolne.
4.
Czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscami określonymi w ust. 1 w razie niezapewnienia przez płatnika składek warunków, o których mowa w art. 88 obowiązki płatników podczas kontroli ust. 1 pkt 3, a także w przypadkach, gdy charakter czynności tego wymaga.
5.
W przypadkach określonych w ust. 4 płatnik składek jest obowiązany, na żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty wymienione w art. 88 obowiązki płatników podczas kontroli ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Czynności w tym zakresie są prowadzone w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. Z wydania dokumentów sporządza się protokół, który podpisuje również płatnik składek.
6.
Zakład zapewnia płatnikowi składek, na jego żądanie, dostęp do wydanych dokumentów.
Porównania: 1
1.
Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać:
1)
oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu;
2)
oznaczenie kontrolowanego płatnika składek;
3)
oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli;
6)
opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych;
7)
przedstawienie dowodów;
8)
pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
9)
pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu;
10)
informacje o wpisie do książki kontroli.
2.
Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.
3.
Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.
4.
Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.
5.
Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83 decyzje Zakładu w sprawach indywidualnych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Przepisy art. 87 prawa inspektora kontroli ust. 1 pkt 1a, art. 88 obowiązki płatników podczas kontroli ust. 1 pkt 1a i art. 89 rozpoczęcie kontroli - tryb ust. 5 stosuje się odpowiednio do:
1)
następców prawnych i osób trzecich odpowiadających za zadłużenie płatnika składek;
2)
osób, które pobrały nienależne świadczenia, płatników składek lub innych podmiotów zobowiązanych do zwrotu nienależnych świadczeń, o których mowa w art. 84 zwrot nienależnie pobranych świadczeń, z wyjątkiem przypadku, gdy nienależne świadczenia podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń.
Porównania: 1
1.
Inspektor kontroli Zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu.
2.
Inspektor kontroli Zakładu jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli Zakładu.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Porównania: 1
1.
Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, który:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej;
3)
posiada wyższe wykształcenie;
4)
jest zatrudniony w centrali lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu co najmniej dwa lata;
5)
złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli Zakładu z wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez głównego inspektora kontroli Zakładu.
2.
Inspektora kontroli Zakładu powołuje Prezes Zakładu na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Zakładu, na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu, może powołać na stanowisko inspektora kontroli Zakładu osobę niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4.
Prezes Zakładu, na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu, odwołuje ze stanowiska inspektora kontroli Zakładu osobę, która:
1)
złożyła rezygnację ze stanowiska;
2)
nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
3)
utraciła zdolność fizyczną lub psychiczną do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
4)
otrzymała ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną ujemną oceną dokonaną nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż w ciągu roku od poprzedniej oceny.
5)
(uchylony)
5.
Pracownicy Zakładu uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych przed wejściem w życie ustawy, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zachowują uprawnienia do prowadzenia kontroli płatników składek, jeżeli w okresie 18 miesięcy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Prezes Zakładu powołuje i odwołuje głównego inspektora kontroli Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.
2.
Główny inspektor kontroli Zakładu oraz upoważnieni przez niego inspektorzy kontroli Zakładu zarządzają kontrole płatników składek, a w imieniu Prezesa Zakładu nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje główny inspektor kontroli Zakładu.
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe są obowiązane przekazywać Zakładowi informacje o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
2.
Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym są zobowiązane do udostępniania Zakładowi, na jego wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy.
Porównania: 1
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli płatników składek.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...