• Ustawa o świadczeniach ro...
  29.10.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 7. Finansowanie świadczeń rodzinnych

1.
Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych.
2.
Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
2a.
Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego wynoszą:
1)
3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 rodzaje świadczeń rodzinnych pkt 1, 2 i 4, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000,00 zł rocznie;
2)
30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
2b.
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a.
2c.
Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
2d.
Organ właściwy przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 2c, właściwemu miejscowo wojewodzie.
2e.
Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym uwzględniające wykonywanie przez niego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
3.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa.
4.
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przekazywane są zgodnie z wzorami udostępnionymi, drogą elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw rodziny.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...