• Art. 47g. - Decyzja w sp...
  01.06.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47g. świadcz. opieki zdr


Decyzja w sprawie wydania zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

1.
Decyzja administracyjna w sprawie wydania zgody, o której mowa w art. 47d zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 i 2, zawiera:
1)
datę wydania;
2)
okres, na jaki została wydana zgoda na pokrycie kosztów leku;
3)
oznaczenie świadczeniodawcy z podaniem jego nazwy (firmy) i adresu albo siedziby;
4)
imię i nazwisko świadczeniobiorcy;
5)
numer PESEL świadczeniobiorcy, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż świadczeniobiorca, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z adnotacją o zamieszczeniu danych osoby innej niż świadczeniobiorca;
6)
informację, czy zgoda została wydana w ramach kontynuacji leczenia;
7)
wskazanie choroby lub problemu zdrowotnego i ich oznaczenie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;
8)
nazwę leku i nazwę powszechnie stosowaną leku oraz jego postać farmaceutyczną, moc i ilość;
9)
maksymalną kwotę, jaka może być przeznaczona na pokrycie ceny leku.
2.
Odmowa wydania zgody, o której mowa w art. 47d zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 i 2, zawiera w szczególności dane określone w ust. 1 pkt 1, 3–5, 7 i 8 oraz uzasadnienie.
Art. 47g. Decyzja w sprawie wydania zgody na pokrycie kos... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...