• Art. 173. - Zakres kontr...
  19.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 173. świadcz. opieki zdr


Zakres kontroli Funduszu, świadczeniodawców i podmiotów, którym Fundusz powierzył wykonywanie czynności

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę:
1)
działalności i stanu majątkowego Funduszu, w celu sprawdzenia, czy działalność Funduszu jest zgodna z prawem, statutem Funduszu lub z interesem świadczeniobiorców;
2)
świadczeniodawców, w zakresie zgodności ich działalności z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub z interesem świadczeniobiorców;
3)
podmiotów, o których mowa w art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek ust. 1 pkt 3, w zakresie wywiązywania się z umowy zawartej z Funduszem;
4)
aptek, w zakresie refundacji leków.
2.
Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z usług firm audytorskich oraz podmiotów uprawnionych do kontroli jakości i kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz. Przepisy art. 64 kontrola udzielania świadczeń ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli określa przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, zwaną dalej "kontrolerem".
4.
Jednostka kontrolowana obowiązana jest do przedkładania kontrolerowi żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą.
4a.
Kontrolerzy, w zakresie ustalonym w upoważnieniu ministra właściwego do spraw zdrowia, mają prawo do:
1)
wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego podmiotu;
2)
swobodnego dostępu do:
a) oddzielnego pomieszczenia biurowego, przeznaczonego wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań przez kontrolera,
b) środków łączności;
3)
wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego podmiotu oraz żądania sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;
4)
wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego podmiotu oraz żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie elektronicznej;
5)
żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z kontrolowanym podmiotem, w tym w formie elektronicznej;
6)
żądania przekazania niezbędnych danych lub sporządzenia zestawień danych, w tym w formie elektronicznej;
7)
zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
5.
Kontroler nie może być jednocześnie:
1)
pracownikiem Funduszu;
2)
właścicielem świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 41 lit. a, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
pracownikiem świadczeniodawcy, o którym mowa w pkt 3;
5)
osobą współpracującą ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 3;
6)
członkiem organów lub pracownikiem podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
7)
członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
6.
Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli z mocy ustawy, jeżeli:
1)
pozostaje z jednostką kontrolowaną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik kontroli może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2)
kontrola dotyczy jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3)
kontrola dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.
Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 6, trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli.
8.
Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 6 minister właściwy do spraw zdrowia wyłącza kontrolera na jego żądanie lub na wniosek jednostki kontrolowanej, jeżeli między nim a jednostką kontrolowaną zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności kontrolera.
9.
Wyłączony kontroler powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes jednostki kontrolowanej.
10.
(uchylony)
Art. 173. Zakres kontroli Funduszu, świadczeniodawców i p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...