• Art. 107. - Dyrektor odd...
  31.05.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 107. świadcz. opieki zdr


Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu

1.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim Funduszu i reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie właściwości danego oddziału.
2.
Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz Prezesa Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni jest równoznaczne z akceptacją kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo zgodą na jego odwołanie.
3.
Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu może zostać osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.
Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w przypadku gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu:
1)
nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu:
a) projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
b) projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu,
c) sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok,
d) corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2)
nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu, informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
3)
rażąco narusza obowiązki ustawowe.
5.
Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:
1)
efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2)
przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;
3)
przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny;
3a)
sporządzanie planu zakupu świadczeń;
4)
sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5)
realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
6)
sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
7)
sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
8)
przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
9)
dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym w imieniu danego ministra;
10)
zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych i programów pilotażowych;
11)
realizacja zadania, o którym mowa w art. 108 koszty finansowane przez oddział wojewódzki Funduszu;
12)
monitorowanie:
a) ordynacji lekarskich,
b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 44a i 44b;
13)
(uchylony)
14)
monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej;
15)
pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
16)
wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego;
17)
udzielanie, na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego;
18)
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie;
19)
przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie i rozliczanie realizacji tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
20)
zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 68 ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne;
20a)
zawieranie umów, o których mowa w art. 41 umowa na realizację recept ustawy o refundacji, monitorowanie ich realizacji oraz ich rozliczanie;
21)
(uchylony)
22)
(uchylony)
23)
wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ust. 18;
24)
(uchylony)
25)
kwalifikacja świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia;
26)
monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu oceny zasadności zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 102 zadania Prezesa Funduszu ust. 5a, oraz przekazywanie Prezesowi Funduszu informacji w tym zakresie.
6.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może być jednocześnie:
1)
Prezesem Funduszu albo jego zastępcą;
2)
głównym księgowym Funduszu;
3)
pracownikiem centrali Funduszu;
4)
świadczeniodawcą;
5)
właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
6)
posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5;
7)
osobą, o której mowa w art. 112 ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu ust. 1 pkt 2-9.
7.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może wykonywać działalności gospodarczej.
8.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu.
Art. 107. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 42
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...