• Ustawa o Straży Graniczne...
  25.01.2020

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.01.2020

Dz.U.2019.0.147 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Rozdział 14a. Kontyngenty Straży Granicznej wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa

Do realizacji zadań poza granicami państwa może zostać wydzielony kontyngent Straży Granicznej, zwany dalej “kontyngentem”, w celu udziału w:
1)
organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;
2)
organizowaniu ochrony granicy państwowej;
3)
zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;
3a)
rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem;
4)
szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;
5)
przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
Porównania: 1
1.
O utworzeniu kontyngentu postanawia, w drodze decyzji:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadkach, o których mowa w art. 147c kontyngent do realizacji zadań poza granicami kraju, pkt 1-3a;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej w przypadkach, o których mowa w art. 147c kontyngent do realizacji zadań poza granicami kraju, pkt 4 i 5.
2.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
nazwę kontyngentu, jego liczebność oraz czas, przez jaki będzie pozostawać poza granicami państwa;
2)
cel skierowania kontyngentu, zakres jego zadań oraz obszar działania;
3)
system kierowania i dowodzenia kontyngentem;
4)
uzbrojenie i wyposażenie kontyngentu w środki i sprzęt specjalny;
5)
trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu.
3.
W przypadkach, o których mowa w art. 147c kontyngent do realizacji zadań poza granicami kraju, pkt 1-3a, w decyzji określa się ponadto:
1)
organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent zostanie podporządkowany na czas operacji;
2)
organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością kontyngentu wykonującego zadania poza granicami państwa.
4.
W przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu użycia kontyngentu poza granicami państwa, przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
1.
W skład kontyngentu wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej.
2.
Delegowanie do pełnienia służby w kontyngencie oraz przedłużenie czasu delegowania, w przypadkach określonych w art. 147c kontyngent do realizacji zadań poza granicami kraju, pkt 1-3a, następuje za pisemną zgodą funkcjonariusza.
Porównania: 1
1.
W skład kontyngentu mogą wchodzić pracownicy Straży Granicznej.
2.
W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w kontyngencie przez osoby niebędące pracownikami Straży Granicznej, które posiadają specjalistyczne kwalifikacje, można zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariusze oraz osoby, o których mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, wchodzące w skład kontyngentu, podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Funkcjonariusze oraz osoby, o których mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, wchodzące w skład kontyngentu, są obowiązani przestrzegać prawa państwa przyjmującego oraz prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariusz w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia oraz inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub na ich wysokość.
2.
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, należności z tytułu krajowej lub zagranicznej podróży służbowej oraz inne należności pieniężne związane z delegowaniem, wypłacane w walucie polskiej lub obcej.
Porównania: 1
Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie oraz osobie, o której mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, przysługują w szczególności następujące uprawnienia i świadczenia:
1)
bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
2)
bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne;
3)
bezpłatny przewóz do miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy na obszarze działania kontyngentu i z powrotem do kraju, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie;
4)
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub pracy w kontyngencie, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariusz wchodzący w skład kontyngentu podlega:
1)
bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom profilaktycznym w przypadku delegowania do służby;
2)
bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w kontyngencie.
2.
Funkcjonariuszowi choremu lub rannemu, po wyleczeniu, oraz funkcjonariuszowi, który doznał urazu psychicznego, po zakończeniu służby w kontyngencie przysługuje skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1,
2)
tryb kierowania funkcjonariuszy na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program turnusów, o których mowa w ust. 2,
3)
podmioty wykonujące badania , a także kierujące funkcjonariuszy na badania i turnusy leczniczo-profilaktyczne,
4)
rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań przed rozpoczęciem służby w kontyngencie i po jej zakończeniu oraz w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny,
5)
kalendarz obowiązujących szczepień
– uwzględniając zasadność przeprowadzania badań specjalistycznych wymaganych do służby w kontyngencie w zależności od obszaru działania kontyngentu i zakresu wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań, szczegółowy program turnusów oraz zapewnienie zgodności kalendarza szczepień z przepisami sanitarnymi.
Porównania: 1
1.
Dowódca kontyngentu może wycofać osobę, o której mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, ust. 2, ze składu kontyngentu:
1)
niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy z winy pracownika;
2)
na jej prośbę;
3)
gdy niezdolność do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych przez pracownika trwa dłużej niż 14 dni.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, nie wykonuje pracy od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o wycofaniu z kontyngentu.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowę o pracę rozwiązuje się po powrocie pracownika do kraju, na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie pracy.
Porównania: 1
1.
Osoby, o których mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, podlegają badaniom i szczepieniom, o których mowa w art. 147j obowiązki funkcjonariusza wchodzącego w skład kontyngentu ust. 1 pkt 1 i 2.
2.
Do badań i szczepień stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 147j obowiązki funkcjonariusza wchodzącego w skład kontyngentu ust. 3.
Porównania: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokość dodatków, świadczeń i należności, o których mowa w art. 147h zasady wynagrodzenia funkcjonariusza w kontyngencie, ust. 2, uwzględniając ich rodzaje i zakres przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia, uciążliwość lub miejsce pełnienia służby oraz sprawowaną przez funkcjonariusza funkcję;
2)
warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa oraz odwoływania do kraju, a także przedłużania czasu delegowania, warunki pełnienia służby, w tym zakres podległości służbowej, uwzględniając specyfikę wykonywanych zadań;
3)
dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa, uwzględniając ich zróżnicowanie związane z zakresem zadań kontyngentu oraz obszarem jego działania;
4)
tryb i warunki zatrudniania w kontyngentach pracowników, o których mowa w art. 147f pracownicy jako skład kontyngentów, i ich wynagradzania, z uwzględnieniem specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w kontyngencie realizującym zadania poza granicami państwa, a w szczególności otrzymywania dodatku zagranicznego, świadczeń z tytułu podróży i przejazdów oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem;
5)
szczegółowy sposób realizacji uprawnień, o których mowa w art. 147i uprawnienia i świadczenia przysługujące funkcjonariuszowi w kontyngencie pkt 1, 3 i 4, przysługujących funkcjonariuszom delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych świadczeń w okresie przygotowań do pełnienia służby oraz wykonywania pracy w kontyngencie;
6)
szczegółowe zasady i tryb finansowania kontyngentu, w tym jego przewozu, oraz podmiot właściwy w sprawach obsługi finansowej, uwzględniając możliwość finansowania kontyngentu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, możliwość przekazywania zaliczek na wydatki związane z przygotowaniem w kraju kontyngentu do wykonywania zadań poza granicami państwa oraz rodzaje wydatków, na które mogą być przeznaczone.
Porównania: 1
Wydatki związane z utworzeniem kontyngentów i ich użyciem poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...