• Art. 136b. S.granicz. - O...
  08.08.2020

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 08.08.2020

Dz.U.2020.0.305 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 136b. Straż Graniczna


Organy właściwe w sprawie wymierzania kar dyscyplinarnych

1.
Wymierzanie kar dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem art. 59 organ właściwy w sprawie obniżenia lub utraty stopnia, należy do:
1)
Komendanta BSWSG, komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej, komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej;
1a)
dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;
2)
Komendanta Głównego Straży Granicznej, z zastrzeżeniem pkt 3;
3)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta BSWSG i jego zastępcy.
2.
Wymierzenie kary, o której mowa w art. 136 katalog kar dyscyplinarnych ust. 1 pkt 9, należy do wyłącznej właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3.
Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
4.
Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez Komendanta Głównego Straży Granicznej odwołanie przysługuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4a.
Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych odwołanie nie przysługuje. Obwiniony może jednak zwrócić się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych.
5.
Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
6.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego, przesłanki wymierzania kar, ich wykonywanie, tryb odwoływania się od kar, a także właściwość przełożonych w sprawach dyscyplinarnych, uwzględniając zakres władzy dyscyplinarnej przełożonych, przypadki, w których postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, czas trwania postępowania dyscyplinarnego, prawa obwinionego, podstawy zawieszania postępowania oraz okoliczności jego wznawiania, rodzaje wydanych orzeczeń, a także dokumenty wymagane w tych sprawach.
Art. 136b. Organy właściwe w sprawie wymierzania kar dysc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...