• Ustawa o samorządzie woje...
  18.01.2021

Ustawa o samorządzie województwa

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2021

Dz.U.2020.0.1668 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Rozdział 6. Współpraca zagraniczna

Sejmik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”, określające:
1)
główne cele współpracy zagranicznej;
2)
priorytety geograficzne przyszłej współpracy;
3)
zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
Porównania: 1
1.
Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.
2.
Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
Porównania: 1
1.
„Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2.
Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
3.
Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...