• Ustawa o samorządzie woje...
  07.07.2020

Ustawa o samorządzie województwa

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2019.0.512 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Rozdział 2. Zakres działalności

1.
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1)
pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
2)
pobudzanie aktywności gospodarczej;
3)
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
4)
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
5)
kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1a.
(uchylony)
1b.
W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.
1c.
Strategia rozwoju województwa zawiera:
1)
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa;
2)
określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa;
3)
określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa.
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
1d.
Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
1da.
W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary strategicznej interwencji państwa, o których mowa w art. 12a średniookresowa strategia rozwoju kraju ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).
1e.
Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1–1da, art. 12 podmioty współpracujące z samorządem województwa i art. 12a określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa oraz art. 6 konsultacje w sprawie projektów strategii rozwoju, art. 6a zasady opracowywania projektu strategii rozwoju i programów, art. 10a raport ewaluacyjny i art. 13 inne strategie rozwoju ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
1)
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
2)
utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
3)
pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
4)
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
5)
racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
6)
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
7)
wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowymi jego racjonalne wykorzystywanie;
8)
promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
9)
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
3.
Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
4.
Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
4a.
Samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym mowa w ust. 2, w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
5.
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 8
1.
Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1)
jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym;
2)
administracją rządową, szczególnie z wojewodą;
3)
innymi województwami;
4)
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
5)
szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
6)
(uchylony)
2.
Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
1)
zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa;
2)
tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12 podmioty współpracujące z samorządem województwa.
2.
Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3.
Projekt strategii rozwoju województwa podlega uzgodnieniu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
4.
Uzgodnienia projektu strategii z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonuje się w trybie art. 166 ochrona ludności i mienia przed powodzią ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125).
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.
1a.
W sferze użyteczności publicznej województwo może, w celu realizacji działań z zakresu, o którym mowa w art. 11 zakres strategii rozwoju województwa ust. 2, utworzyć regionalny fundusz rozwoju w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.
2.
Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji służących rozwojowi województwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1)
edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2)
promocji i ochrony zdrowia;
3)
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4)
pomocy społecznej;
4a)
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5)
polityki prorodzinnej;
6)
modernizacji terenów wiejskich;
7)
zagospodarowania przestrzennego;
8)
ochrony środowiska;
9)
(uchylony)
10)
transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11)
kultury fizycznej i turystyki;
12)
ochrony praw konsumentów;
13)
obronności;
14)
bezpieczeństwa publicznego;
15)
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
15a)
działalności w zakresie telekomunikacji;
16)
ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
2.
Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
3.
Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Orzeczenia: 17 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...