• Ustawa o samorządzie woje...
  07.07.2020

Ustawa o samorządzie województwa

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2019.0.512 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.
2.
Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Porównania: 1
Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.
Porównania: 1
1.
Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.
2.
Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.
Porównania: 1
1.
Samorząd województwa:
1)
wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
2)
dysponuje mieniem wojewódzkim;
3)
prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2.
Województwo ma osobowość prawną.
3.
Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2.
Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Porównania: 1
1.
W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
2.
Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
3.
Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500).
4.
Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Porównania: 1
1.
Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.
2.
Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Porównania: 1
Województwo może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:
1)
wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2)
wojewódzkim instytucjom kultury,
3)
innym zaliczanym do sektora finansów publicznych wojewódzkim osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego
– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.
1.
Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd marszałkowski albo inna wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”.
2.
Sejmik województwa w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 8c wspólna obsługa jednostek przez województwo pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1)
jednostki obsługujące;
2)
jednostki obsługiwane;
3)
zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
3.
Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 8c wspólna obsługa jednostek przez województwo pkt 2 i 3, mogą, na podstawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru zarządowi województwa. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.
4.
Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
5.
Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.
1.
Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.
2.
W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 8c wspólna obsługa jednostek przez województwo pkt 1 i 2, są one przekazywane w całości.
Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
Porównania: 1
Odrębna ustawa określa siedziby władz samorządu województwa.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami województwa.
2.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.
Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Sejmik województwa w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5.
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów lub grup powiatów.
6.
Sejmik województwa określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1)
wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2)
wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt;
3)
zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4)
zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...