• Art. 11. sam. woj. - Zak...
  04.06.2020

Ustawa o samorządzie województwa

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2020

Dz.U.2019.0.512 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Art. 11. samorz. woj.


Zakres strategii rozwoju województwa

1.
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1)
pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
2)
pobudzanie aktywności gospodarczej;
3)
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
4)
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
5)
kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1a.
(uchylony)
1b.
W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.
1c.
Strategia rozwoju województwa zawiera:
1)
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa;
2)
określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa;
3)
określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa.
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
1d.
Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
1da.
W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary strategicznej interwencji państwa, o których mowa w art. 12a średniookresowa strategia rozwoju kraju ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).
1e.
Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1–1da, art. 12 podmioty współpracujące z samorządem województwa i art. 12a określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa oraz art. 6 konsultacje w sprawie projektów strategii rozwoju, art. 6a zasady opracowywania projektu strategii rozwoju i programów, art. 10a raport ewaluacyjny i art. 13 inne strategie rozwoju ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
1)
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
2)
utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
3)
pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
4)
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
5)
racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
6)
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
7)
wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowymi jego racjonalne wykorzystywanie;
8)
promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
9)
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
3.
Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
4.
Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
4a.
Samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym mowa w ust. 2, w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
5.
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.
Art. 11. Zakres strategii rozwoju województwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...