• Ustawa o radcach prawnych
  15.01.2021

Ustawa o radcach prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.01.2021

Dz.U.2020.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych.
2.
Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
1.
Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2.
Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
3.
Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
4.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
5.
Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
6.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
1)
udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2)
przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
– w zakresie określonym tymi przepisami.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.
Orzeczenia: 27 Porównania: 1
1.
Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej "samorządem".
2.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.
3.
Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.
Orzeczenia: 16 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...