• Ustawa o przewozie towaró...
  07.08.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 07.08.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Rozdział 9. Kary

1.
Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10.000 zł, z zastrzeżeniem art. 113 przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych.
2.
Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane w tabeli 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), w zakresie przewozu drogowego, określa załącznik nr 1 do ustawy.
2a.
Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, w zakresie przewozu koleją i żeglugą śródlądową, określa załącznik nr 2 do ustawy.
3.
Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy.
4.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakładają, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio:
1)
wojewódzki inspektor transportu drogowego - na uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
2)
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - na uczestników przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
3)
dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej - na uczestników przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;
4)
organy Policji;
5)
organy Straży Granicznej;
6)
organy celne.
5.
Postępowanie administracyjne w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w zakresie przewozu drogowego, prowadzone jest, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).
Orzeczenia: 16
1.
Kto, będąc podmiotem prowadzącym kursy, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 53 obowiązki podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każde naruszenie.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu.
Orzeczenia: 11
1.
Nie nakłada się kary pieniężnej, o której mowa w art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych i art. 108 kary pieniężne dla podmiotów prowadzących kursy za niewypełnianie obowiązków ustawowych,jeżeli:
1)
okoliczności sprawy i dowody wskazują, że odpowiednio uczestnik przewozu lub podmiot prowadzący kursy nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek działania osób trzecich lub wskutek zdarzeń i okoliczności, którym podmiot nie mógł zapobiec, albo
2)
za stwierdzone naruszenie, na odpowiednio uczestnika przewozu lub podmiot prowadzący kursy została nałożona kara przez inny uprawniony organ.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku nałożenia kary przez uprawniony zagraniczny organ.
Orzeczenia: 9
1.
Suma kar pieniężnych nałożonych na każdego uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych za naruszenia określone w załączniku nr 1 do ustawy, stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
2.
Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia określone w załączniku nr 1 do ustawy, stwierdzone podczas jednej kontroli w podmiocie będącym uczestnikiem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć:
1)
15 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
2)
20 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
3)
25 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
4)
30 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
5)
40 000 zł – dla innego uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
3.
Za kierowców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, uważa się również osoby niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, wykonujące osobiście przewozy drogowe na jego rzecz.
1.
Kierujący pojazdem, osoba prowadząca inny środek transportu, członek załogi środka transportu lub inna osoba fizyczna wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, która narusza obowiązki lub warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
podlega grzywnie do 1000 zł.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
(uchylony)
2.
Kto umieszcza oznakowanie П na ciśnieniowym urządzeniu transportowym, które nie spełnia wymagań dotyczących takich urządzeń albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
3.
Kto umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym znak podobny do oznakowania П, mogący wprowadzić w błąd nabywcę i użytkownika tego urządzenia,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
4.
Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie transportowe podlegające oznakowaniu П, a nieoznakowane takim oznakowaniem,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
5.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 2–4, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie transportowe niezgodne z wymaganiami dotyczącymi takich urządzeń, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
2.
Dystrybutor, który udostępnia na rynku ciśnieniowe urządzenie transportowe bez wymaganego znaku zgodności Π lub bez certyfikatu zgodności, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
3.
Producent, który nie dopełnia obowiązku przechowywania dokumentacji technicznej ciśnieniowego urządzenia transportowego określonej odpowiednio w ADR, RID i ADN przez okres określony odpowiednio w ADR, RID i ADN, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
4.
Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązku w zakresie:
1)
przechowywania dokumentacji technicznej przez okres określony dla producentów odpowiednio w ADR, RID i ADN lub
2)
obowiązku udzielania właściwym organom wyspecjalizowanym wszelkich informacji lub udostępnienia dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności ciśnieniowego urządzenia transportowego w języku polskim
– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
5.
Importer, który nie dopełnia obowiązku przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres ustanowiony dla producenta odpowiednio w ADR, RID i ADN lub obowiązku zapewnienia udostępnienia tej dokumentacji właściwym organom wyspecjalizowanym, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
6.
Podmiot uczestniczący w obrocie ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi, który uniemożliwia lub utrudnia właściwemu organowi przeprowadzenie kontroli ciśnieniowych urządzeń transportowych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 000 zł.
1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, nakłada, w drodze decyzji, właściwy organ wyspecjalizowany.
2.
Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, właściwy organ wyspecjalizowany uwzględnia w szczególności:
1)
stopień i okoliczności naruszenia przepisów ustawy;
2)
liczbę ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku niezgodnie z wymaganiami ustawy;
3)
uprzednie naruszenie przepisów ustawy;
4)
współpracę z organem prowadzącym postępowanie, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.
3.
Właściwy organ wyspecjalizowany odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli podmiot podlegający karze, usunął niezgodności, o których mowa w art. 95 nie spełnianie wymagań przez ciśnieniowe urządzenie transportowe ust. 1.
1.
Termin zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, wnosi się na rachunek bankowy organu, który ją nałożył.
3.
Nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu, o którym mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym czyn został popełniony.
4.
Nie pobiera się kary pieniężnej, o której mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.
5.
Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
1.
Żołnierze i pracownicy wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, a także dowódca jednostki wojskowej prowadzącej kursy, naruszający obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa przesyła do przełożonego dowódcy jednostki wojskowej, z której realizowany jest przewóz towarów niebezpiecznych, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
3.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy lub wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w toku kontroli przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, prowadzonej przez osoby, o których mowa w art. 99 podmioty uprawnione do kontroli przewozu i ich współpraca z innymi podmiotami, ust. 1 pkt 1-6, osoby te powiadamiają właściwą terenową jednostkę Żandarmerii Wojskowej.
Orzeczenia: 1
1.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych i art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, nakładanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123).
2.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w:
1)
art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, nakładanych przez organy wymienione w art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych ust. 4 pkt 2 –6,
2)
art. 108 kary pieniężne dla podmiotów prowadzących kursy za niewypełnianie obowiązków ustawowych,
3)
art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, nakładanych przez organy wyspecjalizowane inne niż wymienione w ust. 1
– stanowią dochód budżetu państwa.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, art. 108 kary pieniężne dla podmiotów prowadzących kursy za niewypełnianie obowiązków ustawowych i art. 112a kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...