• Ustawa o przewozie towaró...
  26.01.2021

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.01.2021

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursów na ekspertów ADN, kursów dla doradców oraz kontrola tej działalności

1.
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców, zwanych dalej łącznie „kursami”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).
2.
Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1, zwane dalej "podmiotami prowadzącymi kursy", podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy.
3.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego kursy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
2)
zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 warunki uzyskania świadectwa doradcy ust. 1;
3)
posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
4)
prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 rozporządzenie dotyczące podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych pkt 4.
5.
Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:
1)
w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2)
który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.
6.
Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest dokonywany na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, zawierający następujące dane:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
4)
zakres prowadzonych kursów;
5)
datę i podpis wnioskodawcy.
8.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, podmiot wskazany w ust. 2 lub 3 składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.".
9.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
10.
Po wpisaniu podmiotu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do rejestru podmiotów prowadzących kursy marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.
Orzeczenia: 1
1.
Jednostka wojskowa może prowadzić kursy dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców, ust. 4.
2.
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzi ewidencję jednostek wojskowych prowadzących kursy, zawierającą następujące dane:
1)
numer lub nazwę jednostki wojskowej;
2)
adres jednostki wojskowej;
3)
zakres prowadzonych kursów.
Orzeczenia: 1
1.
Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.
2.
Organem właściwym do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kursy, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 3, jest marszałek województwa mazowieckiego.
3.
Wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy podlegają dane, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 7 pkt 1-4.
4.
Organy prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie przekazują do Dyrektora TDT informację o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy.
5.
Za wpis do rejestru jest pobierana opłata, która stanowi dochód budżetu państwa.
6.
Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy, zawierającą następujące dane:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego kursy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;
3)
siedzibę i adres podmiotu prowadzącego kursy albo adres zamieszkania, o ile jest tożsamy z miejscem prowadzenia działalności;
4)
zakres prowadzonych kursów.
7.
Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust. 6.
8.
Dane, o których mowa w ust. 6, są ogólnodostępne.
1.
Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, o którym mowa w art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 albo 2, prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
2.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru podmiot prowadzący kursy jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
1.
Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, o którym mowa w art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 albo 2, jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 8.
2.
Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot prowadzący kursy może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
1.
Podmiot prowadzący kursy i jednostka wojskowa, o której mowa w art. 51 kursy dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, są obowiązane:
1)
na 10 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawić, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu albo Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o terminie, czasie i miejscu kursu oraz harmonogramie zajęć;
2)
najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przedstawić, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu albo Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, listę uczestników kursu albo informację o odwołaniu kursu;
3)
wydać uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu, w terminie 5 dni od dnia jego ukończenia;
4)
przesłać, w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu, odpowiednio do Dyrektora TDT, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, marszałka województwa albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, właściwych ze względu na miejsce mającego się odbyć egzaminu, wskazane przez uczestnika kursu następujące dane osoby, która ukończyła odpowiedni kurs:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL - o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) zakres ukończonego kursu,
d) datę ukończenia kursu;
5)
do dnia 31 stycznia każdego roku składać, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu albo Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, sprawozdanie z informacją o osobach, które ukończyły kursy w roku poprzedzającym, zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL - o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) zakres ukończonego kursu,
d) datę ukończenia kursu;
6)
przechowywać dokumentację dotyczącą prowadzonych kursów przez okres 5 lat od dnia zakończenia kursu;
7)
umożliwić przeprowadzenie kontroli podmiotu prowadzącego kurs albo jednostki wojskowej w zakresie prowadzonych kursów.
2.
Podmiot prowadzący kursy po zakończeniu działalności gospodarczej w tym zakresie przekazuje dokumentację dotyczącą przeprowadzonych kursów marszałkowi województwa prowadzącemu rejestr podmiotów prowadzących kursy, do którego jest wpisany.
Orzeczenia: 10
1.
Kontrolę podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, z zastrzeżeniem art. 55 kontrola jednostki wojskowej prowadzącej kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przeprowadza marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu.
2.
Marszałek województwa ma prawo prowadzić kontrolę w zakresie:
1)
spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 4 i 5;
2)
zgodności prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 obowiązki podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 pkt 1 i 2;
3)
terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 obowiązki podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 pkt 1-5;
4)
prawidłowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu;
5)
prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów.
3.
Czynności kontrolne wykonuje upoważniony przez marszałka województwa pracownik, który ma prawo:
1)
żądania od podmiotu prowadzącego kursy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;
2)
wstępu na teren podmiotu prowadzącego kursy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on kursy, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez niego działalność gospodarcza.
4.
Po przeprowadzonej kontroli pracownik, o którym mowa w ust. 3, sporządza protokół kontroli zawierający w szczególności:
1)
nazwę i adres kontrolowanego;
2)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
3)
datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach;
4)
określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
5)
określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
6)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w trakcie przeprowadzania kontroli;
7)
opis wykonanych czynności kontrolnych oraz ustaleń faktycznych i opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich zakres;
8)
pouczenie kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu;
9)
określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli.
5.
Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności, polegających na:
1)
niespełnianiu przez podmiot prowadzący kursy warunków, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 4,
2)
niewydaniu uczestnikowi kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, w terminie 5 dni od dnia jego ukończenia,
3)
nieprzekazaniu w terminie właściwym organom informacji, o których mowa w art. 53 obowiązki podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5,
4)
prowadzeniu kursów w sposób niezgodny z informacjami przekazanymi na podstawie art. 53 obowiązki podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 pkt 1 i 2,
5)
nieprzechowywaniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów
- wzywa do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.
6.
Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu, przeprowadzający kontrolę, jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kontrolnego, poinformować odpowiednio organy, o których mowa w art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 i 2, o wynikach przeprowadzonej kontroli.
Orzeczenia: 1
Kontrolę jednostki wojskowej, o której mowa w art. 51 kursy dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, ust. 1, przeprowadza Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
1.
Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia działalności regulowanej, o której mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 1, przez podmiot prowadzący kursy w przypadku rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów.
2.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów jest:
1)
złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 8;
2)
niespełnianie wymagań, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 5;
3)
wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu osobie nieuprawnionej do jego otrzymania;
4)
uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli podmiotu prowadzącego kursy;
5)
nieusunięcie w terminie naruszeń, o których mowa w art. 54 kontrola podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 5.
2a.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2b.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa z urzędu wykreśla podmiot prowadzący kursy z rejestru podmiotów prowadzących kursy.
3.
(uchylony)
4.
Organy, o których mowa w art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują do ministra właściwego do spraw transportu informacje dotyczące:
1)
liczby wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy;
2)
liczby przeprowadzonych kontroli podmiotów prowadzących kursy;
3)
wysokości kar nałożonych na podmioty prowadzące kursy w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli.
5.
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może zakazać prowadzenia kursów jednostce wojskowej odpowiednio w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5.
Orzeczenia: 2
1.
Podmiot prowadzący kursy, który został wykreślony z rejestru, o którym mowa w art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 lub 2, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 56 zakaz prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotu prowadzącego kursy, który wykonywał działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 52b termin dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy ust. 2.
Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy wykreśla podmiot prowadzący kursy z tego rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu tego podmiotu.
1.
Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 10, art. 52 rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 i 4, art. 54 kontrola podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1, 5 i 6 oraz art. 56 zakaz prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ust. 1 i 4, są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2.
Nadzór nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań, o których mowa w ust. 1, pod względem legalności i rzetelności sprawuje:
1)
minister właściwy do spraw transportu – w zakresie przewozu drogowego oraz przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
2)
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 4 pkt 1-3, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów, mając na uwadze zapewnienie należytego przeprowadzania kursów;
2)
wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis podmiotu do tego rejestru, uwzględniając zakres niezbędnych danych;
3)
wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy, której wysokość nie może być wyższa niż 1.000 zł, mając na uwadze wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz wysokość kosztów związanych z weryfikacją dokumentów;
4)
rodzaje i zakres kursów, ich ramowy program, minimalny czas trwania kursów, a także warunki wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego kursu, mając na uwadze wymagania określone odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz konieczność prawidłowego przygotowania kierowców, ekspertów ADN oraz doradców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych;
5)
warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów, uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji uniemożliwiającego dostęp osób niepowołanych oraz wyposażenie pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów;
6)
wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących podmiotu prowadzącego kursy, uczestnika kursu i zakresu ukończonego kursu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...