• Art. 52. - Rejestry i ew...
  09.04.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 09.04.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Art. 52. przewóz towarów nieb


Rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

1.
Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.
2.
Organem właściwym do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kursy, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 3, jest marszałek województwa mazowieckiego.
3.
Wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy podlegają dane, o których mowa w art. 50 działalność w zakresie prowadzenia kursów ADR, ekspertów ADN i doradców ust. 7 pkt 1-4.
4.
Organy prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie przekazują do Dyrektora TDT informację o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy.
5.
Za wpis do rejestru jest pobierana opłata, która stanowi dochód budżetu państwa.
6.
Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy, zawierającą następujące dane:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego kursy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;
3)
siedzibę i adres podmiotu prowadzącego kursy albo adres zamieszkania, o ile jest tożsamy z miejscem prowadzenia działalności;
4)
zakres prowadzonych kursów.
7.
Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust. 6.
8.
Dane, o których mowa w ust. 6, są ogólnodostępne.
Art. 52. Rejestry i ewidencja podmiotów prowadzących kurs... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...