• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  06.03.2021

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Stan prawny aktualny na dzień: 06.03.2021

Dz.U.2020.0.2050 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 6. Uprawa maku i konopi

1.
Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
2.
Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
3.
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
4.
Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
2.
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
1)
umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
2)
zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 dozwolona uprawa maku, konopi włóknistych ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
3.
Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.
4.
Działalność w zakresie skupu:
1)
maku, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1,
2)
konopi włóknistych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1
- może prowadzić podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel prowadzonej działalności.
5.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się w drodze decyzji, na wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
3)
adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;
4)
informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.
6.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 niszczenie słomy makowej, resztek pożniwnych ust. 1, lub
2)
(uchylony)
3)
zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.
7.
Marszałek województwa cofa zezwolenie w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.
8.
Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:
1)
imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3)
(uchylony)
4)
oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 niszczenie słomy makowej, resztek pożniwnych ust. 1;
5)
oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.
3.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
podmiot, dla którego je wydano;
2)
numer kolejny zezwolenia;
3)
odmianę maku lub konopi włóknistych;
4)
powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych;
5)
numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie uprawa maku lub konopi włóknistych;
6)
termin ważności;
7)
datę wydania zezwolenia.
3a.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 dozwolona uprawa maku, konopi włóknistych ust. 3.
3b.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
3)
zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;
4)
informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.
4.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności:
1)
nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 niszczenie słomy makowej, resztek pożniwnych ust. 1, lub
2)
był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, lub
3)
był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.
5.
Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.
6.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń.
Porównania: 1
1.
Torebkę (makówkę) z nasionami, uzyskaną z uprawy maku prowadzonej na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, w całości przekazuje się podmiotowi prowadzącemu kontraktację maku, na warunkach określonych w umowie kontraktacji. Słomę makową, pozostałą po oddzieleniu torebki (makówki) i przylegającej do niej łodygi o długości do 7 cm, niszczy prowadzący uprawę w sposób określony w umowie kontraktacji.
2.
Słomę makową z uprawy maku niskomorfinowego niszczy prowadzący uprawę na swój koszt, w sposób określony w umowie kontraktacji.
3.
Pozostałe na polu resztki pożniwne maku niszczy się w miejscu prowadzenia uprawy, w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na warunkach określonych w umowie kontraktacji.
Porównania: 1
1.
Przepisów art 45–48, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku niszczenia słomy makowej i resztek pożniwnych maku, nie stosuje się do upraw maku i konopi prowadzonych po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych, zwane dalej „wnioskodawcą”.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek zawierający:
1)
nazwę i adres wnioskodawcy;
2)
dane osoby odpowiedzialnej za zapewnienie właściwej kontroli uprawy i jej zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
dane dotyczące lokalizacji, rodzaju i wielkości uprawy;
4)
dane na temat planowanych badań, w szczególności określające ich cel;
5)
informację o rodzaju jednostki naukowej;
6)
datę i podpis osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do złożenia wniosku.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
statut podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia, jeżeli dotyczy.
4.
Główny Inspektor Farmaceutyczny zasięga opinii jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce uprawy objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, dotyczącej sposobu jej zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, uwzględniającej:
1)
zabezpieczenie w zakresie wstępu na miejsce uprawy przez:
a) prowadzenie wykazu osób uprawnionych do wejścia obejmującego:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania,
b) prowadzenie wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu na miejsce uprawy obejmującego markę samochodu i numer rejestracyjny,
c) weryfikowanie danych, o których mowa w lit. a i b;
2)
zabezpieczenia techniczne uwzględniające zabezpieczenie uprawy prowadzonej w budynku i poza budynkiem;
3)
oznakowanie miejsca uprawy;
4)
warunki dotyczące lokalizacji miejsca uprawy.
5.
Właściwy organ Policji wydaje opinię w formie postanowienia. Nieprzedstawienie opinii w terminie 30 dni od dnia skierowania sprawy do zaopiniowania jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii w przedmiocie sposobu zabezpieczenia uprawy przed dostępem osób nieuprawnionych.
6.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie.
7.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria oceny zabezpieczenia upraw, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zagwarantowanie należytej ochrony tych upraw przed dostępem osób nieuprawnionych.

Porównania: 1
1.
Nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.
2.
W ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione przez organ, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione do:
1)
wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy maku lub konopi włóknistych, oraz dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości;
2)
kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych;
3)
żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy maku lub konopi włóknistych.
3.
Osoby upoważnione do wykonywania czynności określonych w ust. 2 są obowiązane do okazania upoważnienia wydanego przez organ sprawujący nadzór.
Porównania: 1
W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 zasady uprawy maku, konopi włóknistych i prowadzenia działalności w zakresie skupu i art. 47 zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Porównania: 1
Zadania, o których mowa w art. 47 zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych, art. 50 wójt jako organ nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych i art. 51 przesłanki wydania nakazu zniszczenia upraw, są wykonywane przez gminę jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Orzeczenia: 17 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...