• Art. 109e. - Przeznaczen...
  01.03.2021

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2021

Dz.U.2020.0.1409 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 109e. prom. zatr.


Przeznaczenie środków przekazywanych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego

1.
Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu Pracy, na finansowanie:
1)
pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych;
2)
kosztów związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek.
2.
Podstawę przekazywania środków finansowych stanowi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw pracy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
3.
Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności:
1)
wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych, przekazywanych przez ministra właściwego do spraw pracy do Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego;
2)
warunki i tryb przekazywania środków finansowych;
3)
tryb udzielania pożyczek, w tym podział zadań realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz pośredników finansowych, o których mowa w art. 61g pośrednik finansowy;
4)
wymogi, jakie powinien spełniać pośrednik finansowy, o którym mowa w art. 61g pośrednik finansowy ust. 2, w zakresie okresu funkcjonowania na rynku, posiadania doświadczenia dotyczącego udzielania pożyczek na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej i wysokości posiadanego kapitału;
5)
sposób świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych;
6)
sposób realizacji i finansowania działań promocyjno-informacyjnych;
7)
obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
8)
warunki i tryb kontroli prawidłowości realizacji umowy, o której mowa w ust. 2, oraz podmioty uprawnione do jej przeprowadzania;
9)
sposób wykorzystania spłaconego kapitału, odsetek od pożyczek oraz innych przychodów, w tym środków odzyskanych w wyniku działań windykacyjnych;
10)
zobowiązanie pośredników finansowych do prowadzenia działań windykacyjnych;
11)
sposób wycofywania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego;
12)
tryb rozliczania otrzymanych środków oraz sporządzania sprawozdawczości dla ministra właściwego do spraw pracy.
4.
Środki z tytułu spłaconych i zwróconych pożyczek oraz z tytułu oprocentowania pożyczek są wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, a także finansowanie kosztów związanych z ich obsługą.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 109e. Przeznaczenie środków przekazywanych na rachun... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...