• Art. 71. - Tryb ściągnię...
  22.04.2019

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2017.0.1318 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 71. prawa pacjenta


Tryb ściągnięcia i przeznaczenie kar pieniężnych

1.
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 68 niepodjęcie działań określonych w decyzji Rzecznika o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i art. 69 nieprzekazanie na żądanie Rzecznika dokumentów i informacji, stanowią dochód budżetu państwa.
1a.
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 69a niedopełnienie obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, stanowią:
1)
dochód budżetu państwa – w przypadku podmiotów leczniczych;
2)
przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej – w przypadku praktyk zawodowych lekarzy;
3)
przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek.

2.
Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 71. Tryb ściągnięcia i przeznaczenie kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...