• Art. 26ca. - Kolejny tyt...
  01.03.2021

Art. 26ca. post. egzek. w adm.


Kolejny tytuł wykonawczy

§ 1.
Wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy w razie potrzeby:
1)
zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, zwanego dalej „majątkiem wspólnym” – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;
2)
egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej – w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany.
§ 2.
Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane, o których mowa w art. 27 elementy tytułu wykonawczego § 1 pkt 1–9a i 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d tytuł wykonawczy w przypadku śmierci zobowiązanego będącego przedsiębiorcą przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego § 1, a także numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego, oznaczenie celu, dla którego został wydany, oraz:
1)
dane:
a) małżonka zobowiązanego – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1,
b) niebędącego zobowiązanym właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2;
2)
wysokość kosztów egzekucyjnych – w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową;
3)
datę wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
4)
informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
§ 3.
Kolejny tytuł wykonawczy wystawia się w postaci:
1)
papierowej;
2)
elektronicznej, jeżeli istnieją warunki techniczne do wystawienia, przekazania i korzystania z kolejnego tytułu wykonawczego w takiej postaci, w przypadku:
a) konieczności przekazania go do organu egzekucyjnego właściwego do egzekucji z nieruchomości,
b) wystąpienia przez wierzyciela uprawnionego do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego.
(Art. 26ca ust. 3 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 30.04.2021 r.)
§ 4.
Do kolejnego tytułu wykonawczego przepis art. 26c dalszy tytuł wykonawczy § 4 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Art. 26ca. Kolejny tytuł wykonawczy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...