• Ustawa o podatku od spadk...
  12.07.2020

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2020

Dz.U.2018.0.644 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
Orzeczenia: 75 Interpretacje: 7 Porównania: 1
1.
Obowiązek podatkowy powstaje:
1)
przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;
2)
przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego za­pisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wyko­nania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;
2a)
przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia;
2b)
przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
3)
przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 przedmiot opodatkowania ust. 2 - z chwilą śmierci wkładcy;
3a)
przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1ust . 2 - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego;
4)
przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń;
5)
przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia;
6)
przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie;
7)
przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;
8)
przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw.
1a.
Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.
2.
Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć.
3.
Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu.
4.
Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.
Orzeczenia: 358 Interpretacje: 19 Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...