• Ustawa o organizowaniu i ...
  30.10.2020

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Stan prawny aktualny na dzień: 30.10.2020

Dz.U.2020.0.194 t.j. - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Obserwuj akt

Rozdział 4a. Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4d wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 37a ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 37a ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...