• Ustawa o organizowaniu i ...
  30.10.2020

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Stan prawny aktualny na dzień: 30.10.2020

Dz.U.2020.0.194 t.j. - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Pracownicy instytucji kultury

1.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
2.
Osoba zatrudniona w instytucji kultury do wykonywania pracy polegającej na tworzeniu, opracowywaniu lub artystycznym wykonywaniu utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych jest pracownikiem artystycznym.
1.
Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury może, z uzasadnionych przyczyn dotyczących organizacji pracy oraz pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zostać przedłużony do 12 miesięcy.
2.
Ustalenie przedłużonego okresu rozliczeniowego w zakresie i w granicach określonych w ust. 1 następuje na podstawie:
1)
układu zbiorowego pracy, jeżeli został zawarty w danej instytucji kultury, albo
2)
porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.
3.
Rozkłady czasu pracy pracowników są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie.
1.
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, do pracowników instytucji kultury może być stosowany przerywany czas pracy, według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.
2.
Przerwa, o której mowa w ust. 1, nie jest wliczana do czasu pracy.
3.
W uzasadnionych przypadkach do pracowników, o których mowa w ust. 1, można stosować równocześnie system organizacji czasu pracy określony w art. 135 system równoważnego czasu pracy, § 1 Kodeksu pracy.
Pracownikom instytucji kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym.
Do pracowników instytucji kultury nie stosuje się przepisu art. 15112 prawo do niedzieli wolnej od pracy, zdanie pierwsze Kodeksu pracy.
Pracownicy instytucji kultury, o których mowa w art. 21 umowy między organizatorami w sprawach instytucji kultury ust. 2a, mogą być zatrudniani na podstawie przepisów państwa, w którym wykonują pracę.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...