• Ustawa o opiece nad dzieć...
  28.10.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 28.10.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Rozdział 4. Dzienny opiekun

1.
Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
1)
prowadząca działalność na własny rachunek albo
2)
zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1, na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
1a.
Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wykazu osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz podmiotów, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1, zatrudniających dziennych opiekunów, zwanego dalej „wykazem”.
2.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
3.
Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
cel i przedmiot umowy;
3)
czas i miejsce sprawowania opieki;
4)
liczbę dzieci powierzonych opiece;
5)
obowiązki dziennego opiekuna;
5a)
warunki czasowego niesprawowania opieki, w szczególności związanego z wypoczynkiem dziennego opiekuna;
6)
wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7)
czas, na jaki umowa została zawarta;
8)
warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
Orzeczenia: 1
Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1)
zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3)
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
1.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
1a.
Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci - jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.
2.
Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.
1.
Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1)
daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2)
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3)
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4)
nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
5)
posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6)
odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym ust. 1;
7)
odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2.
Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
2a.
Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
2b.
Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2c.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom zatrudnionym przez podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty.
3.
(uchylony)
4.
Weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1 pkt 3, dokonują te podmioty.
5.
Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.
6.
W przypadku gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
7.
Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6, nie zostaną w terminie wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta usunięte przez podmiot występujący o wpis do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą odmówić wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.
1.
Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę, współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
2.
Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
1.
Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.
2.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.
3.
W przypadku gdy dziennego opiekuna zatrudniają podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1 pkt 1, umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).
1.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.
2.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
3.
W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.
Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.
Orzeczenia: 2
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.
Podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1 pkt 1, wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).
1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2.
Wykaz zawiera:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2)
numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1;
3)
imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4)
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5)
informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
6)
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7)
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8)
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3.
Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4.
Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
1.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.
2.
Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.
3.
Jeżeli organ prowadzący wykaz nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w art. 46b wpis do wykazu dziennych opiekunów ust. 6a, a od dnia wpływu zgłoszenia do tego organu upłynęło 14 dni, dzienny opiekun może objąć dziecko opieką. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot zatrudniający dziennego opiekuna do uzupełnienia zgłoszenia, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia zgłoszenia.
1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku.
2.
Wniosek zawiera:
1)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2)
numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3)
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4)
oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 wymogi wobec opiekuna dziennego ust. 1;
5)
imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6)
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7)
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8)
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9)
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
4.
Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
5.
W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
6.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
6a.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do wykazu w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 47a zmiana danych lub informacji zawartych w wykazie pkt 1.
7.
Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz osobie, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi ust. 1.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1, zobowiązani są do:
1)
wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 wykaz dziennych opiekunów ust. 2 pkt 1–5;
2)
dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 wykaz dziennych opiekunów ust. 2 pkt 6–8.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...