• Art. 28. - Wniosek o wpi...
  31.10.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 31.10.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Art. 28. opiek. nad dziećmi 3


Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:
1)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2)
numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3)
decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2;
3a)
odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych żłobka lub klubu dziecięcego ust. 2a pkt 2;
4)
w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5)
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6)
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
7)
informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9)
informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10)
wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
2.
(uchylony)
3.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33 opłata za wpis do rejestru.
4.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
5.
Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, w zakresie dotyczącym:
1)
dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 rejestr żłobków i klubów dziecięcych ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10;
2)
sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi ust. 1.
Art. 28. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dzie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...