• Art. 120. - Zezwolenie n...
  26.10.2020

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2020

Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 120. ochr. przyr.


Zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie, rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym

1.
Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
2.
Zezwolenie na:
1)
wwożenie z zagranicy gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, oraz jednocześnie na czynności, o których mowa w pkt 2, w stosunku do tych okazów – wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2)
przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie gatunków, o których mowa w pkt 1 – wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.
2a.
(uchylony)
2b.
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać odpowiednio:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
cel wykonania wnioskowanych czynności;
3)
opis czynności, której dotyczy wniosek;
4)
nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć czynności;
5)
liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;
6)
określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności;
7)
świadectwo pochodzenia.
8)
(uchylony)
2c.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć czynności, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3)
liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to możliwe do ustalenia;
4)
opis czynności, na które wydaje się zezwolenie;
5)
określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie;
6)
określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
2d.
Organ, o którym mowa w ust. 2:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wnioskodawca był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przewożeniem przez granicę państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, rozmnażaniem i sprzedażą na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2)
może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wnioskowana czynność stwarza zagrożenie dla rodzimych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
2e.
Organ, o którym mowa w ust. 2, cofa zezwolenie, o którym mowa w tym przepisie, jeżeli:
1)
po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których mowa w ust. 2d, uzasadniające odmowę wydania zezwolenia;
2)
zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi.
2f.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.
2g.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. Do przeprowadzenia kontroli przepisy art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 7b–7i stosuje się odpowiednio.
2h.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31 stycznia każdego roku składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierający informacje, o których mowa w ust. 2c pkt 2–5, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.
3.
Przepisów ust. 1–2h nie stosuje się w odniesieniu do:
1)
organizmów morskich, na których prowadzenie chowu, hodowli, zarybiania, wprowadzania lub przenoszenia, jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 97 albo art. 99 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730);
2)
gatunków obcych, na których wprowadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
4.
Zakazu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem gatunków, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku roślin:
1)
przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody;
2)
wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej.
Art. 120. Zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie,... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...