• Art. 4. - Wyłączenie sto...
  04.06.2020

Ustawa o kredycie konsumenckim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2020

Dz.U.2019.0.1083 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Obserwuj akt

Art. 4. kredyt. kons.


Wyłączenie stosowania ustawy

1.
Ustawy nie stosuje się do umów:
1)
w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego;
2)
leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta;
3)
o świadczenie usług maklerskich zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz 2019 r. poz. 730 i 875);
4)
o kredyt będących wynikiem ugody sądowej oraz ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823);
5)
o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku;
6)
(uchylony)
7)
odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786).
2.
W zakresie:
1)
(uchylony)
2)
umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17 dane przekazywane konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ust. 4;
3)
umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 informacje przekazywane konsumentowi ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art 8–10, art. 12 prawo otrzymania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, art. 17 dane przekazywane konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ust. 2, 3 i 5, art. 19 możliwość przekazania danych na formularzu, art. 20 przekazywanie danych w przypadku umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zawartej na odległość, art. 25 uwzględnienie kosztu kredytu, prowadzenia rachunku przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, art. 28 informacje przekazywane przez pośrednika w zakresie kosztów pośredniczenia, art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 2, art. 31 dodatkowe elementy umowy w przypadku kredytu wiązanego lub odroczonej płatności, art. 32 elementy umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 38 wyciąg z rachunku w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 40 skutek zmiany całkowitej kwoty kredytu, art. 44 bezskuteczność wyłączenia lub ograniczenia zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności, art. 45 zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę, art. 47 zakaz wyłączania lub ograniczania uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie, art. 57 odstąpienie od umowy nabycia określonego towaru lub usługi a umowa o kredyt i art. 59 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wobec konsumenta;
4)
przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym stosuje się art. 34 możliwość przekroczenia salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym a elementy umowy, art. 39 znaczne przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 45 zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę i art. 47 zakaz wyłączania lub ograniczania uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie;
5)
umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej korzystne od postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca odroczenie płatności lub sposobu spłaty, stosuje się art. 7 informacje przekazywane konsumentowi, art. 8 informacja na podstawie reprezentatywnego przykładu, art. 10 odmowa udzielenia kredytu a przekazanie informacji o wynikach sprawdzania ryzyka, art. 12 prawo otrzymania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, art. 18 przekazywanie danych w przypadku umów o kredyt gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia, art. 19 możliwość przekazania danych na formularzu, art. 21 przekazanie danych w przypadku umowy o kredyt zawieranej na odległość przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty, art. 25 uwzględnienie kosztu kredytu, prowadzenia rachunku przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, art. 28 informacje przekazywane przez pośrednika w zakresie kosztów pośredniczenia, art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 2, art. 33 elementy umowy o kredyt konsumencki z odroczeniem płatności lub zmianą sposobu spłaty, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie, art. 34 możliwość przekroczenia salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym a elementy umowy, art. 36 informacja o zmianie wysokości stopy oprocentowania umowy o kredyt, art 36a–36c, art. 39 znaczne przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 42 prawo wypowiedzenia przez konsumenta umowy o kredyt odnawialny, art. 43 wypowiedzenie przez kredytodawcę umowy o kredyt odnawialny, art. 45 zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę, art. 47 zakaz wyłączania lub ograniczania uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie i rozdział 4 oraz odpowiednio stosuje się art. 28a zwrot opłat i kosztów uiszczonych przez konsumenta przed zawarciem umowy;
6)
umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 informacje przekazywane konsumentowi ust. 1 pkt 1 i 2, art 8–10, art. 17 dane przekazywane konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ust. 2, 3 i 5, art. 19 możliwość przekazania danych na formularzu, art. 20 przekazywanie danych w przypadku umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zawartej na odległość, art. 25 uwzględnienie kosztu kredytu, prowadzenia rachunku przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, art. 28 informacje przekazywane przez pośrednika w zakresie kosztów pośredniczenia, art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 2, art. 31 dodatkowe elementy umowy w przypadku kredytu wiązanego lub odroczonej płatności, art. 32 elementy umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 38 wyciąg z rachunku w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, art. 40 skutek zmiany całkowitej kwoty kredytu, art. 44 bezskuteczność wyłączenia lub ograniczenia zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności, art. 45 zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę i art. 57 odstąpienie od umowy nabycia określonego towaru lub usługi a umowa o kredyt.
3.
Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80).
4.
Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu, jeżeli umowa odrębna od tych umów przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy.
Art. 4. Wyłączenie stosowania ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...