• Art. 64. - Egzamin przed...
  06.06.2020

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2020

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 64. kierujący poj.


Egzamin przed komisją weryfikacyjną

1.
Egzamin, o którym mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
2.
Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:
1)
przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2)
członkowie komisji - osoby posiadające uprawnienia egzaminatora w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy do przeprowadzenia egzaminu w zakresie kategorii A, B, C, D i T prawa jazdy lub uprawnienia egzaminatora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem do przeprowadzenia egzaminu w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem;
3)
sekretarz komisji.
3.
Komisja przeprowadza egzamin w składzie:
1)
przewodniczący komisji;
2)
4 członków komisji;
3)
sekretarz komisji.
4.
W przypadku przeprowadzania wyłącznie części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego skład komisji może zostać ograniczony do przewodniczącego komisji, 2 członków komisji i sekretarza komisji.
5.
Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.
6.
Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy lub 3-letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na pozwolenie na kierowanie tramwajem.
7.
Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
7a.
Na egzaminie, o którym mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7b.
Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.
8.
Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.
Art. 64. Egzamin przed komisją weryfikacyjną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...