• Art. 57d. - Rozporządzen...
  05.06.2020

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2020

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 57d. kierujący poj.


Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1;
2)
szczegółowe zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3)
szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
4)
rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania;
5)
wysokość wynagrodzenia członków komisji.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i językowego pytań egzaminacyjnych zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
2)
potrzebę zapewnienia przejrzystości i określoności przekazywanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także ujednolicenia stosowanych w tym zakresie dokumentów;
3)
potrzebę sprawnego i obiektywnego procesu weryfikacji przekazywanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także ujednolicenia stosowanych w tym zakresie dokumentów;
4)
koszty funkcjonowania komisji, koszty sporządzania, weryfikacji i przekazywania do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych z uwzględnieniem ich łącznej liczby i nakładu pracy członków komisji.
Art. 57d. Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...