• Art. 57a. - Komisja do s...
  06.06.2020

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2020

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 57a. kierujący poj.


Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

1.
Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz na egzaminach, o których mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 7, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 7.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2)
sekretarz – przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
3)
członkowie – właściwi specjaliści co najmniej w zakresie:
a) bezpieczeństwa ruchu drogowego – w tym zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zdrowia – w tym medycyny ratunkowej,
c) dydaktyki i metodyki nauczania,
d) psychologii,
e) języka polskiego.
3.
Komisja, o której mowa w ust. 1:
1)
przygotowuje lub weryfikuje, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym, oraz pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminach, o których mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 7, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 7;
2)
weryfikuje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym przekazane przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne;
3)
rekomenduje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zweryfikowane scenariusze, wizualizacje i opisy, o których mowa w pkt 1 i 2.
4.
Minister właściwy do spraw transportu po otrzymaniu rekomendacji zatwierdza pytania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1.
5.
Komisja, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie regulaminu określonego przez ministra właściwego do spraw transportu.
6.
Propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym mogą być przekazywane komisji, o której mowa w ust. 1, przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne.
7.
W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym, przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne komisja wystawia zaświadczenie o zatwierdzeniu poszczególnych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych przez ministra właściwego do spraw transportu.
8.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, może być wykorzystywane do celów marketingowych, ze wskazaniem scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, których dotyczy. Prawo do wykorzystania zaświadczenia do celów marketingowych przysługuje wyłącznie podmiotom zewnętrznym i osobom prywatnym, którym je wydano, i nie może być zbyte, wynajęte, wydzierżawione lub w inny sposób udostępnione podmiotom i osobom trzecim.
9.
Podmiotom zewnętrznym i osobom prywatnym, które przekazały propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych nie przysługuje wynagrodzenie za przesłane propozycje ani wynagrodzenie za wykorzystanie przesłanych propozycji podczas egzaminów państwowych.
10.
Osobom wchodzącym w skład komisji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie za pracę w komisji.
11.
Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji, o której mowa w ust. 1, jej obsługę oraz na wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład.
Art. 57a. Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pyt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...