• Art. 13. - Zadania Główn...
  24.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 13. insp. wet.


Zadania Głównego Lekarza Weterynarii

1.
Główny Lekarz Weterynarii:
1)
ustala ogólne kierunki działania Inspekcji i wydaje instrukcje określające sposób jej postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez organy Inspekcji przepisów Unii Europejskiej;
2)
koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii;
3)
może wydawać wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;
4)
współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami międzynarodowymi;
5)
dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, i wymagań weterynaryjnych przy produkcji tych produktów i tej żywności;
6)
opracowuje krajowe programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 finansowanie kosztów działalności Inspekcji ust. 3;
7)
(uchylony)
8)
organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
9)
utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
a) u zwierząt,
b) w produktach pochodzenia zwierzęcego,
c) w żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b,
d) w paszach;
10)
zarządza systemem wymiany informacji, o którym mowa w art. 36 systemy wymiany informacji ust. 1;
10a)
sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d bazy danych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych ust. 1;
11)
prowadzi listę osób, o których mowa w art. 26 wystawianie świadectwa zdrowia;
12)
wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych.
1a.
Główny Lekarz Weterynarii:
1)
tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) sieci systemu RASFF realizującego zadania, o których mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 2 pkt 8, i kieruje pracami tego podpunktu;
2)
jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, i pasz – w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej – i za przekazywanie tych informacji do krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.
1b.
Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, Główny Lekarz Weterynarii w szczególności:
1)
ma prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w centralnej bazie danych, o której mowa w art. 25d bazy danych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych ust. 1 pkt 1;
2)
przeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d bazy danych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych ust. 1, w tym kontroluje wprowadzanie przez upoważnione podmioty danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w zakresie określonym w art. 23 badania laboratoryjne produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, do centralnej bazy danych, o której mowa w art. 25d bazy danych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych ust. 1 pkt 1.
2.
Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z organami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, oraz Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnym za stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz Komisji Europejskiej.
3.
Główny Lekarz Weterynarii w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, działa z urzędu lub na wniosek organów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, lub Komisji Europejskiej.
4.
Główny Lekarz Weterynarii, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, przekazuje informacje uzyskane przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 2.
5.
Główny Lekarz Weterynarii może odmówić przekazania informacji organom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, lub podjęcia działań, jeżeli mogłoby to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, podając uzasadnienie tej odmowy.
6.
Do informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
7.
Informacje, o których mowa w ust. 4, dotyczące działań:
1)
naruszających lub mogących naruszać prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, w stopniu zagrażającym zdrowiu publicznemu lub
2)
mających szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej lub powodujących konsekwencje dla poszczególnych państw członkowskich
- Główny Lekarz Weterynarii, po porozumieniu z Komisją Europejską i organami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, zainteresowanych państw członkowskich oraz w przypadku braku innych środków zapobiegawczych, podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
8.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę:
1)
prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b;
2)
wykrywanie naruszeń prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz zapobieganie tym naruszeniom;
3)
konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub porozumieniach w zakresie weterynarii.
9.
Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku ubiegłym.
Art. 13. Zadania Głównego Lekarza Weterynarii - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...