• Ustawa o informowaniu o c...
  02.04.2020

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2019.0.178 t.j. - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Obserwuj akt
Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.
Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.
1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
2)
cena jednostkowa towaru (usługi) – cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;
3)
przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
4)
towar – rzecz, również energię oraz prawa majątkowe zbywalne;
5)
usługa – czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
2.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
1.
W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),
2)
wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług) – mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).
W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.
1.
Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 uwidacznianie ceny, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.
2.
Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 uwidacznianie ceny, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.
3.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.
1.
Przedsiębiorca uiszcza karę pieniężną na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, wskazany przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
2.
Nie wydaje się decyzji, jeżeli od dnia stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 4 uwidacznianie ceny, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym stwierdzono naruszenie tego obowiązku.
3.
Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
1.
Do kar pieniężnych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).
2.
Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. poz. 214, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486 i 805): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. poz. 985, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1301, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 1033, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13 i poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423): (zmiany pominięte).
1.
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
2.
Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli od dnia stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 12 oznaczanie towaru ceną ustawy wymienionej w art. 26 utrata mocy ustawy o cenach, upłynęło 5 lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
W przypadku gdy przedsiębiorca przed dniem wejścia w życie ustawy naruszył przepisy ustawy wymienionej w art. 26 utrata mocy ustawy o cenach, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
W przypadku gdy przedsiębiorca przed dniem wejścia w życie ustawy stosował ceny urzędowe lub marże handlowe urzędowe z naruszeniem przepisów ustawy wymienionej w art. 26 utrata mocy ustawy o cenach i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepisy prawa miejscowego wydane na podstawie art. 8 uprawnienie do ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe ustawy wymienionej w art. 26 utrata mocy ustawy o cenach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych odpowiednio na podstawie art. 11b uprawnienia do ustalania cen za przewozy taksówkami ustawy wymienionej w art. 15 zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz na podstawie art. 50a uprawnienie do ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym ustawy wymienionej w art. 21 zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 oznaczanie towaru ceną ust. 3 ustawy wymienionej w art. 26 utrata mocy ustawy o cenach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 uwidacznianie ceny ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Traci moc ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.07.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 915]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...