• Ustawa o gospodarce opako...
  24.02.2020

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2020

Dz.U.2019.0.542 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Rozdział 13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Do powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązków wynikających z ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej.
2.
Wpływy z tytułu opłat produktowych, w tym środki pochodzące z opłat produktowych, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za rok 2013 przekazuje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
1.
Organizacje odzysku działające na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie opakowań, stają się organizacjami odzysku opakowań w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Organizacje odzysku, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować się do wymagań niniejszej ustawy w terminie
do dnia 31 grudnia 2015 r.
1.
Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 2 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachowują ważność przez czas, na który zostały zawarte.
2.
Jeżeli organizacja odzysku nie dostosuje się do wymogów niniejszej ustawy w terminie określonym w art. 74 przepis przejściowy ust. 2, zawarte przez nią umowy, o których mowa w ust. 1, w zakresie objętym przepisami niniejszej ustawy, wygasają z dniem 1 stycznia 2016 r.
1.
Do potwierdzenia wykonania odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych za okres do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się określone w przepisach ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dodatkową ewidencję oraz dokumenty potwierdzające dokonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
2.
Przedsiębiorcy, w tym organizacje odzysku, są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji oraz dokumentów,
o których mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dodatkowa ewidencja i dokumenty dotyczą.
3.
Wymogu posiadania wpisu do rejestru przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawiającego dokumenty DPO i DPR oraz przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe i przez przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPO i EDPR nie stosuje się do dnia upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
Do dnia złożenia marszałkowi województwa wniosku o wpis do rejestru organizacja odzysku opakowań składa marszałkowi województwa, w terminie 14 dni po jej zarejestrowaniu w rejestrze sądowym, odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian danych w statucie lub rejestrze sądowym.
1.
Do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
2.
Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu.
3.
Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, oraz przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 obowiązek wpisu do rejestru i umieszczania numeru rejestrowego ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są obowiązani zgłaszać marszałkowi województwa zmiany danych zawartych w dokonanym zawiadomieniu nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 obowiązek wpisu do rejestru i umieszczania numeru rejestrowego ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 przepis przejściowy ust. 1, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których mowa w art. 57 opłata rejestrowa i opłata roczna ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.
Przepis art. 41 zakaz dystrybucji produktów w opakowaniach nie ma zastosowania do produktów w opakowaniach wprowadzonych do obrotu przed upływem terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 234 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1.
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, albo organizacja, o której mowa w art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów powstałych z produktów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.
2.
Przedsiębiorca albo organizacja, o których mowa w art. 20 docelowy poziom odzysku i recyklingu ust. 1 niniejszej ustawy, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów opakowaniowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 3 ustawowe pojęcie opakowania ust. 8 i art. 14 obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach ust. 4 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu ust. 8 i art. 14 maksymalne stawki opłat produktowych ust. 4 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ust. 7 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ust. 7 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
3)
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 82 utrata mocy ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 4 i 5 oraz art. 15 oznakowania na opakowaniach ust. 4 niniejszej ustawy
– jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem:
1)
art. 66 zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art 46–51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 06.08.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 888]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...