• Ustawa o dostępie do info...
  21.01.2021

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2021

Dz.U.2020.0.2176 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozdział 3. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)
Orzeczenia: 1
1.
Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
2.
Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Orzeczenia: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 urzędowy publikator teleinformatyczny ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:
1)
art. 6 informacja podlegająca udostępnieniu ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e oraz pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
art. 6 informacja podlegająca udostępnieniu ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a-d i lit. f - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3)
art. 6 informacja podlegająca udostępnieniu ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.10.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 1198]
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...