• Art. 34. - Szczególne ko...
  30.09.2020

Prawo wodne

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2020

Dz.U.2020.0.310 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Obserwuj akt

Art. 34. Prawo wodne


Szczególne korzystanie z wód

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:
1)
odwadnianie gruntów i upraw;
2)
użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
3)
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ust. 1;
4)
wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 midx2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
5)
rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
6)
wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
7)
przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
8)
wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
9)
(uchylony)
10)
chów ryb w sadzach;
11)
zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
12)
korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 midx3 na dobę;
13)
korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
14)
rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 midx3 na dobę;
15)
chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele.
16)
(uchylony)
Art. 34. Szczególne korzystanie z wód - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...